Uzman Doktorların es durumu ataması

Sağlık Bakanlığına bağlı, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan sağlık personelinin tayin ve nakilleri 08.06.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ” Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine “ göre yapılmaktadır.( Yeni yönetmelik 26.03.2013 gün ve 28599 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)
Yönetmeliğin 3. maddesinde, hangi kanunlara dayanarak yönetmeliğin tanzim edildiği düzenlenmiştir. Buna göre ” bu yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”( bu yönetmelik değiştirilmiş olup, yeni yönetmelik 16.08.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. ) denilmektedir.
Hiçbir yasal düzenleme sonsuza kadar ilk günkü haliyle kalmaz, kalmamalıdır. Zira hukuk yaşayan bir organizmadır, her zaman yeniliğe ve ilerlemeye açıktır. Yasalarda da , günün koşullarının gerektirdiği yenilenmeler yasanın yapılış amacına uygun olarak yasa koyucular tarafından yerine getirilmekte bazen de güncelliğini yitiren yasal düzenlemeler toptan kaldırılmakta yerine daha çağdaş, toplumun istek ve beklentisine uygun olarak yenileri getirilmektedir. Tüm bunlar yapılırken aranan en önemli kriter toplum ihtiyacıdır. İdarenin keyfine göre yapılacak düzenlemelerin topluma bir yararı olmadığı gibi bu keyfi uygulamalar devletin temeli olan bağımsız mahkemelerin iş yükünü artırmakta, devlet ile vatandaşının karşı karşıya geldiği davalar ortaya çıkmaktadır. Bu gün Adli sistemi tıkayan en önemli etmenlerin başında devlet – vatandaş arasında açılan davalar gelmektedir. Hiçbir yönetim sisteminde bizdeki gibi devlet ile vatandaşının mahkemelerde karşı karşıya geldiği sistem yoktur.
Oysa İdari yapılanmada keyfilik yasaktır. Keyfilik aynı zamanda devlet ciddiyeti ile de bağdaşmaz. Devlet – Vatandaş arasındaki davaların en çok açıldığı dönemlerde bir istikrar unsuru olduğu bildirilen tek partili iktidarların dönemine rastlamaktadır. Bunun sebebi de parlamento çoğunluğunu elinde bulunduran ve yasa yapma kolaycılığına ulaşmış tek partili hükümetlerin daha çok kendi amaç ve istekleri doğrultusunda yasalarda değişikliğe gitmeleri gösterilebilir. Adil olmaktan, toplumun genelini kapsamaktan çok hükümetlerin kendi menfaatlerini düşünen yaklaşımı ve bilimsel çalışma yerine yasalar, indir el kaldır el mantığı ile parlamentoda yapıldığı için toplumun geneline yansıyan bir yasal düzenleme bulmak zorlaşmakta buda davaları ardı ardına getirmektedir.
ABD, bizde olduğu gibi bir anayasaya sahip değildir. Yılların verdiği uygulama birliği ile bir hukuk oluşturulmuştur. Bir deneyim ürünü olan bu hukuk kolay kolay değişmez kalıplara sahiptir. Çağa uydurulmaktadır ancak temel esaslarında değişiklik yoktur. Köklü demokrasi geleneği olan Avrupa ülkelerinde de durum bununla aynıdır. Oysa bizde yasalar iktidarlara göre şekillenir . Yüksek Mahkemelerin yılların deneyimi ile oluşturdukları içtihatlar yasa yapıcılar tarafından hiç dikkate alınmamaktadır. Bu sonunda ülkemizin hukuk devleti mi?  yoksa kanun devleti mi ? olduğu tartışmasına bizi getirmektedir. Şunu çok net ifade edebiliriz ki; ülkemiz bir kanunlar devletidir. Bu ilk anda ne güzel kanuna dayanan devlet adildir, yasaldır denilebilir ancak durum öyle değildir. Bütün devletlerin iyi yada kötü kanunları yasal düzenlemeleri vardır,önemli olan hukuk devleti olmaktır. Kanun bir metin olarak dururken, hukuk devleti o kanuna, halkının mutluluğu ve huzuru için kullanan yorumlayan bir vasıf yüklenmektedir. Hukuk devletinde sabah akşam yasalarla oynanmaz. Yürürlüğe girmemiş ancak yayınlanmış yasa metinleri üzerinde daha yürürlülük tarihi gelmeden değişiklikler yapılmaz.
Ülkemiz köklü bir geçmişe sahiptir, devlet geleneği vardır. Ancak ülke yöneticileri sanki her seçim sonucunda yeni bir şey keşfediyormuş gibi ülkeyi yönetmek yerine yönetimlerini kalıcılaştırmak istediklerinden yasalarda yaz boz tahtasına dönüşmektedir. Bu ise vatandaşlar nezdinde ülke hukukuna, yasalarına ve adalet mekanizmasına güvensizliği doğurmaktadır.
Konumuzu oluşturan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği ilk defa  1965 yılında yürürlüğe konulmuş o tarihteki mevcut olan hali ihtiyaçları karşılamadığı için, 2004 yılında baştan sona değiştirilerek yeni bir yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe yayın tarihinden sonra 7 kez müdahale edilmiş ve değişiklik yapılmıştır. Bir kısım değişiklik Danıştay’ın iptaline dayansa da bir yasa metninde bu kadar köklü değişiklik yapılması düşündürücüdür.
Yönetmelik 08.06.2004 tarihinde kabul edilmiş akabinde sırasıyla 14.09.2004 gün ve 25583 sayılı, 25.03.2005 gün ve 25766 sayılı, 21.01.2005 gün ve 25973 sayılı, 24.06.2006 gün ve 26208 sayılı, 13.04.2007 gün ve 26492 sayılı, 05.06.2007 gün ve 26573 sayılı son olarak ta 22.10.2009 gün ve 27384 sayılı resmi gazetelerde yayınlanan değişiklikler yapılmıştır. İnternet sayfalarında Yönetmeliği aradığınızda aynı sayfa içinde birbirinden farklı ve son halini göremediğiniz bir çok Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliği görme olanağınız bile bulunmaktadır. Yani yasa koyucunun bu hızına internet bile yetişememiştir. ( Yönetmelik sil baştan yapılmış olup, yeni yönetmelik 26.03.2013 gün ve 28599 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 16.08.2014 tarihli yönetmeliğin geçici 5. mad  gereği en yenisi de yoldadır) )
Bu genel açıklamalardan sonra konumuza dönecek olursak, eşi Akademik personel olan ve ilk kez ataması yapılacak olan  Uzman Doktorların  eş mezareti nedeniyle katıldığı kuralarda Sağlık Bakanlığının kendi yönetmeliğini dahi farklı, keyfi uygulamasına ve bunu durduran İdari Yargı, Danıştay kararları ışığında Bakanlığın tutumunun yanlışlığına baktığımızda ;
Sağlık Bakanlığı her atama dönemi öncesinde evli olan uzman doktorlar için eş kurası düzenlemekte, Bakanlık kurum internet sayfasından müracaatları kabul etmektedir. Müracaat esnasında eşin çalıştığı kurumdan alınan, başka bir yere atanmasına olanak olmadığına dair yazı ile , evlilik durumunu tescil eden nüfus aile kayıt tablosu, evlilik cüzdanı ve ikametgah ( atanmak istenen yerde ikamet edildiğini gösteren) istenmektedir. Bunları tamamlayıp kuruma gönderdiğinizde, eşiniz herhangi bir Üniversitede Akademik kadroda görevli ise emin olacağınız bir sonuç bulunmaktadır. Siz eşinizin bulunduğu İl’e atanmayacaksınız ve eş durumu mazeretiniz reddedilecektir.
Red gerekçesi olarak, Bakanlık kurum internet sayfalarında, klasik olduğu üzere ” Atama Nakil Yönetmeliğinin 21. maddesi ” gösterilecektir.
Bunun sebebi ; Sağlık Bakanlığına göre Üniversitelerin 217 sayılı K.H.K kapsamına girmemesidir.
Oysa Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 21. maddesinin yedinci fıkrasında “Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan ve eşleri bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında bulunmayan personelin atama talebinde bulunabilmesi için eşlerinin;
          a) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine göre istihdam edilenler ve aynı Kanunun 86 ncı maddesine göre açıktan istihdam edilenler ile geçici işçiler hariç statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olduğunu ve teşkilatın bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu,(…)
          Belgelendirmeleri gereklidir. Durumlarını bu şekilde belgelendirenlerin eşlerinin bulunduğu yerlere atanma talepleri, bu yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde işlem tesis etmek suretiyle değerlendirilir. ” hükmüne göre , personelin eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunabilmesi için, statüsüne bakılmaksızın eşinin ” 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ”  kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığının belgelenmesi gerekmektedir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’nın “Bütçe Türleri ve Kapsamı” başlıklı 12. maddesinde üniversiteler “özel bütçeli idareler” arasında sayılmış ise de, 5436 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un geçici 3. maddesinde, ilgili mevzuatında gerekli düzenleme yapılıncaya kadar, mevzuatta katma bütçeli idarelere yapılan atıfların, katma bütçeli idare iken, 5018 sayılı Yasa’da özel bütçeli idareler kapsamına alınan kamu idareleri bakımından, ilgisine göre bu idarelere yapılmış sayılacağına işaret edilmiş bulunması karşısında, Üniversitelerin de 217 sayılı K.H.K. kapsamında olduğunda duraksama bulunmamaktadır. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun aldığı 25.11.2009 gün ve 2009/851 sayılı kararında da  çok açık bir şekilde ” Üniversitelerin 217 sayılı K.H.K kapsamında olduğu ”  belirtilmektedir. Devlet Personel Başkanlığının görüşüde bu doğrultudadır ( 07.07.2008 gün ve 103030 sayılı görüş)
Üniversitelerin 217 sayılı K.H.K kapsamında olduğu yargı kararı ve Devlet Personel Başkanlığınca kabul edilmesine rağmen ve yasanın açık hükmü de bunu doğrulamasına karşın Sağlık Bakanlığı keyfi bir uygulama ile eşi Üniversitede Akademik bir kadroda ( Araştırma görevlisi, Öğretim Görevlisi, Doktora öğrencisi ) olsa ve bunu belgelese dahi eş mazeret kurasına bu gerekçe ile başvuran uzman doktor adaylarının mazeretini reddetmektedir. İdarenin bu keyfi tasarrufu hukuki değildir. Hukuk devletinde keyfiliğe yer yoktur.
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 20. maddesinde, personelin eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunabilmesi için; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığını belgelemesinin gerektiği; eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyor ise, varsa o kurumla yapılan protokol hükümlerinin dönem beklenilmeden uygulanacağı, ancak başka kurumda çalışan eşin, Bakanlık Personelinden Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve görev bakımından üst olması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması halinde eş durumu ataması değerlendirilerek yapılacağı, teşkilatın bulunmaması veya bir başka yerde istihdamı mümkün olmayan hallerde, Bakanlığın ilgili kurumla koordinasyon sağlayarak eş durumu atama talebini değerlendireceği, bu hallerde atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 72. maddesi hükümlerinin uygulanacağı hükmü getirilmiştir.
Diğer taraftan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 72. maddesinde de “Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74. ve 76. maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir” kuralı bulunmaktadır.Bu hükümle, Anayasa’nın 41.maddesine koşut olarak, aileyi parçalanmaktan kurtarmanın, bireyleri bir arada tutmak suretiyle ailenin huzur ve mutluluğunu devam ettirmenin ve bu yolla kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmeleri için gerekli ortamı sağlamanın amaçlandığı açıktır.
1982 Anayasası’nın 41. maddesinde, “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu durumda, eşleri herhangi bir Üniversitede Akademik bir kadroda bulunan ( Doktora, Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ) ilk kez ataması yapılacak olan Uzman Doktorların eş durumu mazereti nedeniyle yaptıkları naklen atanma isteklerinin, eşlerinin halen 217 sayılı KHK kapsamında kabul edilen Üniversitede görev yapıyor olması karşısında, Anayasa’nın 41. ve 657 sayılı Yasa’nın 72. maddelerinde öngörülen esaslara ve anılan Yönetmeliğin 20. maddesi hükmüne göre yapılacak bir değerlendirmeye göre Bakanlıkça bu talebin kabulü yönünde işlem tesis edilmesi gerekirken, aynı Yönetmeliğin 21. maddesi gerekçe gösterilerek reddi açıkça hukuka aykırıdır.  ( Danıştay 5. Dairesi 03.02.2012 gün ve 2010/7742 E-2012/386 K sayılı ilamı ile bu durumu bir kez daha tescil etmiş ve “memur” konusunda genişletici yorum yaparak Üniversitelerde uzman kadrosunda çalışan ve uzman kadrosundaki çalışması uzatılan kişileride memur statüsüne almıştır.  Danıştay kararında özetle “Belirli bir kadroya bağlı olarak yürütülen görevin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (A) bendinde düzenlenen memurluk görevi ile aynı paralelde olduğunun kabulünün” gerektiğini belirtmiştir.Danıştay Beşinci Dairesinin kararında, eşi bir üniversitede, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi olarak uzman statüsünde çalışan bir memur için, diğer eşin de mutlak surette 657’e tabi memur statüsünde çalıştırılması zorunluluğunun olmadığına karar vermiştir. Danıştay, 3 kez idari hizmet sözleşmesi ile çalışan uzmanın daimi statüde çalıştırılacağının yasa ile güvence altına almasını gerekçe göstererek, sadece diğer eşin memur olmaması nedeniyle eş durumu naklinini yapılmamasına dair işlemde hukuka uygunluk bulunmadığına karar vermiştir.) Anayasanın 41.,  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72.ve kurum atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin ilgili maddelerinde atama ve yer değiştirmelerde aile birliğinin korunması ilke olarak benimsenmiştir.
Kurum son dönemde yapılan eş mazeret kurası nedeniyle atama taleplerinde red sebebi olarak ” Stratejik personel “ gerekçesine sığınmaya çalışmaktadır.
İdareye tanınan yetki sınırsız ve keyfi değildir. Atama nakil kararlarında ve buna ilişkin düzenlemeleri yaparken idarenin takdir yetkisinin sınırı, kamu yararı , hizmetin gerekleri, eşitlik ve objektiflik kriterleri ile sınırlanmıştır.
Stratejik personelin bilinen bir tanımı ve hangi dalların bu personelin içinde olduğunu gösteren bakanlığın bir çalışması yoktur. Bakanlık tarafından istihdamında güçlük çekilen uzman tabip ve tabip unvanlarındaki personele stratejik personel denilmektedir. Bakanlığın bu genel tanımı yani istihdamında güçlük çekilen personel denilerek getirilen kriter hiçbir objektifliği olmayan, denetime elverişsiz, keyfi bir kriterdir. İdarenin her şeyden önce kendi bakanlık bünyesinde açık ve net bir şekilde stratejik personel olarak neyi ima ettiğini yasal düzenlemeye sokması hangi personelin veya kadronun stratejik personel olduğunu bildirmesi atamaya dahil olacak ve mesleğe yeni girecek kişilerinde bunu bilerek meslek kurasına katılması gerekir.
Sağlık Bakanlığının Atama Nakil Yönetmeliğinde yaptığı 22.10.2009 gün ve 27384 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yönetmelik değişikliği Yüksek Mahkemenin, Üniversiteleri 217 sayılı K.H.K’ye tabi kabul etmesi üzerine hazırlanmış, Danıştay’ın bu durumda olanlar için getirdiği eş ve aile durumundan dolayı atama kriterini ortadan kaldırmaya yönelik bir çalışmadır.  Sağlık Bakanlığının, istihdamında güçlük çektiği personel hakkında bir düzenleme yapması ve bu personeli özel olarak bu yerler için Bakanlık bünyesine katması gerekirken hiçbir objektif ölçüt olmadan, stratejik personel diyerek bakanlığın keyfi bir düzenleme ile istediği personeli istediği yerde tutmaya yönelik bir çalışması olarak görülmektedir. Yüksek Mahkemenin daha önce sadece akademik unvana sahip tabipler için getirilmiş olan istisnayı dahi hukuka aykırı bulduğu düzenlemenin şimdi tüm tabipler için genişletilmesi hukuka açık aykırılık oluşturmaktadır.
Görüldüğü gibi Sağlık Bakanlığının eş kurası sonucu eşleri üniversitelerde statüsüne bakılmaksızın ve akademik kadrolarda görevli Uzman Doktorların yaptığı eş mazeret kurasına dayalı eşin 217 ye tabi bir kurumda çalışmadığı gerekçesi ile verdiği eş mazeret talebinin reddi kararının hukuki hiçbir dayanağı yoktur.
            Eşleri akademik kadroda görevli ve uzmanlığını alarak ilgili dönem devlet hizmet yükümlülüğü için kura çekecek olan adayların eş mazeretlerinin kabul edilmemesi halinde izleyecekler yol ve yöntem nedir.
Bilindiği üzere bu kuraların sonuçları Bakanlık kurum internet sayfasında yayınlanmaktadır. Mazeret kurası sonucunda mazereti reddedilen ve mazereti yukarıda yapılan açıklamalara uyan personelin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 33. maddesinin 1. fıkrasında, kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkemenin, kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesi olduğu kurala bağlandığından ( Danıştay İdari Dava Daireliri Kurulunun 16.06.2011 gün ve 2011/644 E-2011/675 K sayılı ilamı da aynı yöndedir.)  halen çalışmakta oldukları yer veya atamalarının yapıldığı yerin bağlı olduğu yargı çevresi İdare Mahkemesinde işlemin iptali için dava açmaları gerekmektedir. Dava açılırken süre önemlidir bu tip işlemler uygulaması zorunlu işlemler olduğundan menfaat koşulu oluştuğu gibi davanın kura sonuçlarının kurum internet sayfasında yayınlandıktan sonra 60 gün içinde açılması gerekmektedir.( ayrıca tebligat yapılırsa süre tebilgat tarihinden itibaren başlayacaktır)  Dava açarken 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun   4001   sayılı   Yasayla   değişik   27. maddesinde   öngörülen   koşulları da gerçekleştiğinden, yani İdarenin eş mazereti nedeniyle naklen atanma talebini reddetmesinin açıkça hukuka aykırı olması ve aile birliğinin tesisi açısından telafisi güç zararların doğumuna sebep olacağından Yürütmeyi Durdurmayı istemeyi de ihmal etmemek gerekmektedir. Ayrıca davada Cevap süresinin kısaltılması veya  cevap verilinceye kadar Yürütmenin Durdurulması talebinde bulunulması cevap verildikten sonrada Mahkemece Yürütmeyi Durdurma kararı verilmişse devamının istenmesi yararlı olacaktır.
Aile toplumun temel taşıdır. Eşleri birbirinden ayırarak verimli bir çalışma yaratamazsınız. Bu sürekli sağlık raporları alınmasını doğurur, ülkemizde atanmayı bekleyen bir çok insan mevcuttur. Şartları uyanları atamak yerine mazeret bildirenleri zorla bir yere atamak verimliliği sağlamayacak bunun yanında eşlerin birbirinden kopararak aile sorunlarının çıkmasına sebep olunacaktır. Devlet kendisine Anayasa ile verilen görevleri eksiksiz yapmak zorundadır. Bu sebeple eşi Akademik kadroda çalışan ve üniversitenin kurulu bulunduğu İl dışında bir başka yerde görevini ifa edemeyecek olan sağlık personelinin eş mazeret kurasının daha Bakanlık nezdinde yapılan müracaat sonucunda kabulü daha gerçekçi ve hukuki olacaktır. Bu şekilde Mahkemelerin de iş yükü gereksiz yere artırılmamış olacaktır.
                                                                                                                                                                                                                  AV. OSMAN DÜZGÜN
                                                                                                                                                                                                                         

 

Not (1): Bu yazının yayımlandığı tarihten sonra Bakanlık Yönetmelikte 21.05.2011 gün ve 27940 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren yeni bir değişiklik daha yapmıştır. Bu yapılan değişiklik Özellikle Stratejik Personel konusunda Bakanlık elini güçlendirmeye çalışmaktadır.  Zira yasanın önceki halinde stratejik personel hakkında bakanlığın keyfi uygulama içinde olduğu istihdamında güçlük çekilen personelden kastın ne olduğu ve yasanın mevcut hali ile bakanlığa geniş bir yorum yapma hakkı verdiği  yönünde eleştiri  yapılırken, bakanlık 21.05.2011 tarihinde yaptığı yönetmelik değişikliği ile Stratejik Personeli, ” uzman tabip ve tabip unvanlarındaki (Değişik ibare – R.G.: 21.5.2011 – 27940 / m.1) personeli” olarak nitelemiştir. Bu durumda ataması yapılan tüm uzman tabip ve tabipler artık stratejik personeldir. Bu düzenleme ile bakanlık uzman doktorun veya tabip ünvanının yanına birde stratejik personel ibaresini getirmiştir. Bir bakanlığın kendisine ait yönetmelikte bu kadar keyfi değişiklik yapması hukuk devletinde kabul edilecek bir olgu değildir. Önceki düzenlemenin iptali için zaten var olan bir dava henüz sonuçlanmadan yargıda olan bir konuyu yargının karar mekanizmasından önce yine kendi keyfi uygulamasına dönük olarak değiştirmesi kabul edilir bir durum değildir. Bakanlık yargı kararlarını hükümsüz kılmak için çalışmalarına devam etmektedir. Açılmış bir çok dava varken ve davaları kaybettiğini gören bakanlık şimdi hukukta olmayan bir uygulama ile kendi iradesini ve elini güçlendirecek düzenlemeler yapmaktadır. Türk Tabipler Odasının bir meslek örgütü olarak bu yeni yönetmelik hakkındada iptal davası açması gerekmektedir. Bakanlığın lehine olacağını düşünerek yarattığı bu kaos şimdilik işe yaramamış görünmektedir. Zira ilk derece İdare Mahkemeleri stratejik personel konusunda yapılan bu değişikliğe çoğunlukla itibar etmemektedirler. Hukuk doğruyu kısa sürede bulmuştur. Özellikle Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 26.05.2011 gün ve 2011/2482 sayılı Yürütmeyi durdurmaya itiraz konusunda verdiği karar emsal niteliktedir. Mahkeme tüm doktorlar stratejik personel ise aynı dönemde atamaya dahil olup eş mazeret talebi kabul edilen personel ile kabul edilmeyen personel arasında keyfi bir ayırım yapıldığını mazeret ve atamaları kabul edilen kesim ile reddedilen kesim arasında yaratılan bu farklılığın kabul edilir hukuki bir gerekçesi olmadığını belirterek, idarenin ailenin bütünlüğünü sağlama görevide olduğundan bahisle İdare Mahkemesinin Red kararını kaldırmış ve doktor lehine Yürütmeyi Durdurma kararı vermiştir. Pek çok İdare Mahkemesi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 25.11.2009 gün ve 2009/851 Y.D. kararındaki gerekçeleri kabul ederek ve Anayasının 41. maddesi ve Atama Nakil Yönetemiliğinin 20. maddesini gerekçe göstererek açılan davaları kabul etmekdedir.  Bakanlık son dönemde Stratejik Personel düzenlemesini can simidi gibi kullanamamaktadır. Bakanlık yeni bir savunma geliştirmiştir, bu savunma  Atama Nakil talebinde bulunanların eşlerinin akademik personel olmakla birlikte  memur statüsünde olmadığı savunmasıdır. Danıştay 5. Dairesi 20.06.2011 gün ve 2009/7069 E-2011/3395 sayılı kararında “…Olayda davacının eşinin 217 sayılı K.H.K kapsamında bulunan Dokuz Eylül Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştığı göz önüne alındığında, memur veya öğretim üyesi statüsünde bulunmamakta ise de, Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 7. Fıkrasında yer verilen “ 217 sayılı K.H.K kapsamında çalışan kamu görevlisi statüsünde olduğu anlaşılmıştır. …Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğine göre, eşi 21. Maddenin 7. Fıkrasında yer verilen 217 sayılı K.H.K. kapsamında çalışan kamu görevlisi olan davacının …eş durumuna ilişkin isteminin dikkate alınması gerektiğinden davacının isteminin reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlılık , işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise, sonucu itibarıyla isabetsizlik görülmemiştir…” denilmiştir.  Bu karar yönetmeliktede geçen ” statüsüne bakalmaksızın “ ibaresinin önemeni ortaya koyan bir karardır. 3359 sayılı Sağlık Hizmteli Temel Kanununun Ek 4. maddesinin ikinci bendinde Devlet Hizmet Yükümlülüğüne ilişkin olarak, eş durumu ve sağlık mazereti nedeniyle yapılacak atamalar hariç personelin görev yerlerinin tercih hakkı verilmek suretiyle kurayla belirleneceği hükmü getirilmiştir.  

“ Normlar Hiyerarşisinde”  Anayasa ve milletlerarası anlaşmalar üst norm olup, ailenin korunması ve aile bireylerinin sağlıklı gelişimi, devletin asli görevlerindendir.  İdarenin verdiği bu hukuka aykırı kararlar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde düzenlenen bireysel haklara da aykırılık oluşturmaktadır. Usulüne uygun imzalanmış milletlerarası anlaşmalar kanun gücünde kabul edildiğinden ve normlar hiyerarşisine aykırı olarak yönetmeliklerde kanunlar aleyhine düzenleme yapılamayacağından Bakanlığın eş durumu mazeretini reddi kararında hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. Aileyi korumak her devletin bireylerine karşı sorumluluğu olup, anayasal kural olarak düzenlenen bir hususta ilgisiz gerekçeler üretilmesi ve sürekli değiştirilen yönetmelikte buna ilişkin adeta açık kapı bırakmamak için keyfi değişikliler yapılması iyi niyetle bağdaşır bir durum değildir. Hukuk iyi niyetli olmayan uygulamaya değer atfetmez.

Durumu bu çalışmamızdaki hukuki vasıflara uyan ve eşleri akademik perosonel olduğu için eş mazeretleri kabul edilmeyen her yurttaşın hak arama kavramı çerçevesinde bağımsız yargıda hakkını sonuna kadar araması gerektiğini düşünüyoruz.

ÖZEL NOT : ANILAN YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİK 26.03.2013 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

 

NOT (2) 16.08.2014 tarihinde 29090 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2014/6578 sayılı  “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin    Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” üzerinden makale konumuza bakış;

Anılan değişiklik yargı kararları ile uyumluluk arz etmekte olup, bakanlık aleyhinedir. Her şeyden önce değişiklik yaratan yönetmeliğin 14. maddesinde  “memur” ibaresinden vazgeçilerek “kamu personeli ” ibaresine yer verilmiş ve bakanlığın işine gelen hatalı dar yorumu artık ortadan kaldırılmıştır.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 3. maddesinde açıkça Bakanlık yönetmeliğinin genel çerçeveyi çizen ” Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlandığı ” yazılıdır. Yani genel çerçeveyi çizenin Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik olduğu bu yönetmelikten yararlanarak özel bir düzenleme olan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin tanzim edildiği belirtilmektedir. Özel düzenlemenin genel düzenlemeye aykırı olamayacağı açık olup. Sağlık Bakanlığının vakit geçirmeksizin derhal Sağlık Bakanlığı  ve  Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini,  16. 08.2014 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”   hükümleri doğrultusunda radikal düzenlemeler yapması gerekmektedir. Aksi takdirde ben “kamu görevlisi, kamu personeli” anlamam  “memur” statüsüne bakarım dediğinde aleyhine verilecek yargı kararları ile yıllardır sürdürdüğü bu çarpık anlayışının mahkumu olacak ve aleyhine açılan davaları kaybedecektir. Genel Düzenleme olan “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin    Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14. maddesinde Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere, atamasının yapılacağı bunun için başkaca engelleyici işlemlerin yapılamayacağına amirdir.

Mahkeme kararlarını hükümsüz kılmak ve yönetmeliğin açıklarından yararlanmak düşüncesinde olan İdare bakalım yeni dönemde ne tür kılıflar bulacaktır. Ancak eleştirdiğimiz konuda yönetmelikte de yapılan değişiklik ile bulunacak kılıfın hüküm ifade etmeyeceği art niyetin artık gizlenmesinin olanaklı olmadığı ve gerçekten eş mazeretini belgelendiren her türlü kamu personelinin bu yasal düzenlemeden yararlanarak atanma imkanı olmayan eşinin yanına naklen tayin talebinin kabul edileceği açıktır.

Stratejik personel ibaresinin bu aşamadan sonra makul bir dayanağı kalmamış olup, Sağlık Bakanlığı gerçekten personelin stratejik olduğunu ve kamu yararının bu yerde görevlendirilmesi gerektiğini ispatlamak zorunda kalacak keyfilikte bu şekilde önlenmiş olacaktır.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirmek Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmeliğin değişmesi sonrası Yönetmeliğin geçici 5. maddesi gereği Sağlık Bakanlığın 6 ay gibi bir sürede kendi yönetmeliğini çerçeve yönetmeliğe uygun hale getirmesi de gerekmektedir.

Geçici 5. maddede bu gün için tüm personel lehine olan düzenleme ise yeni yönetmeliğe aykırı eski yönetmeliklerin artık 6 aylık süreyi dahi beklemeden uygulanamayacağı hükmü olup, ilgili kişilerin derhal durumlarına uygun olarak verilen olumsuz nakil kararları aleyhine İdare Mahkemeleri nezdinde davalar açmaları gerekmektedir. Yasadaki şu anki durum tamamen onların lehine olup, 6 aylık süre içerisinde İdarenin yeni yönetmelik ile bu durumun önünü kapatacak yeni düzenlemelere gitmesi durumu mevzu bahis olup, bunun da iptali için açılacak davalar ve yeni hukuki yolların oluşması da zaman alacaktır. O nedenle 16.08.2014 tarihli yönetmeliğe göre durumu uygun olan herkesin vakit geçirmeden reddedilen atama nakil talebine karşı İdari yargıda dava açmasını tavsiye ederim.

 

İdare mahkemesince verilmiş en yeni emsal yürütmeyi durdurma kararı  Karar 1  Karar 2

197 Responses to “Uzman Doktorların es durumu ataması”

 1. deniz coskun diyor ki:

  Sayın Osman Bey, benim eşim üniversite hastanesinde uzman dr olarak çalışıyor ve 2547 ye tabi öğretim görevlisi kadrosunda, yök e bağlı gözüküyor. Ben ise 657 YE TABİ 4a lı kadrolu diş hekimiyim, Bu durumda eşimin yanına eş durumu tayini istiyebilir miyim? sorun çıkar mı?
  yanıtlarsanız çok sevnirim. Teşekkürler, saygılar…
  Dt.Deniz COSKUN

  • osman diyor ki:

   Sn. Deniz ÇOŞKUN
   Eşinizin Üniversite hastanesindeki görev ve ünvanı hakkında bir açıklamada bulunmamışsınız( Doç, Yrd.doç, Araştırma Görevlisi v.s.) eşinizin kadro ve derecesi ile sizin kadro ve dereceniz hakkındada bir açıklama bulunmamakta ancak Eşiniz üniversite hastanesinde görevli uzman dr olmakla birlikte bu uzmanlığının birde akademik bir uzantısı varsa eşinizin anılan üniversiteden başka bir yerde çalışma olanağı olamayacağı için sizin eş durumu mazereti gerekçe gösterrek eşinizin yanına tayininizi isteme hakkınız tabiki vardır. Anılan makalemizde belirttiğimiz husus akademik kadrolu olan kişilerin eş durumu mazereti ne müracaat etmelerine rağmen eşlerinin yeni atamalarının başka illere yapılmasına ilişkindir. Sizin durumunuz 657 sayılı kanunda tanımlanan hususlara uymaktadır. Ayrıca Anayasanın 41. maddesi gereği Ailenin birliği için Bakanlığın bu konuda bir çalışma yapması gerekmektedir. 21.05.2011 tarihinde yapılan Atama Nakil Yönetmeliğindeki değişikliğe ulaşarak bu yönetmeliği okumanızı tavsiye ederim. Bakanlık nezdinde eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulununuz, kabul edilmemesi halinde İdari Yargıda dava açma hakkınız bulunmaktadır.
   Saygılarımla

   • deniz coskun diyor ki:

    Osman Bey bilgilendirmeleriniz için çok teşekkür ederim, dediğiniz gibi başvurumu yapıcam. Eşim tıp fakültesinin, diş hekimliğinin, hemşireliğin derselerine giren tıp fakültesinde akademik yayınlar ve çalışmalar yapan(mecburi hizmetini yapmış bitirmiş) şu an aynı üniversitede devam edip doçentlik sınavına hazırlanan temel tıp bilimlerinde bir uzman dr. akademik ünvanını seneye alacak inşallah. Şu an sadece uzman dr, öğretim görevlisi olarak olarak adlandırılıyor. doçentliğini alınca öğretim üyesi olacak. Atama nakil yönetmeliğine baktığımda öğretim üyelerinin herhangi bir zaman dönem koşulu olmadan eşlerinin nakil yaptıracağını öğrendim. Ama eşim daha doçent olmadığı için öğretim görevlisi kabul ediliyor. Bu durumda yani öğretim görevlisi olduğu durumda yönetmelikte “değerlendirilir” şeklinde bir kelime var. bu kelime benim kafamı karıştırdı, değerlendirmezlerse o zaman yargı değerlendirsin derim ve sizin değerli tavsiyelerinizlede hakkımı yargıda ararım. Tekrar teşekkür ederim. Başarılar, saygılar.

 2. yunus diyor ki:

  İyi günler Osman bey,
  Bende 2547 sayılı yükseköğretim kanununa göre Kimya Bölümünde Uzman (Dr.) olarak daimi personel olarak çalışmaktayım. Benim de üniversite dışında çalışabileceğim herhangi bir teşkilat bulunmamaktadır. Devlet Üniversiteleri de 217 sayılı KHK kapsamına giriyor. 34. DHY kurasında eş durumu mazeretimiz kabul edilmedi. Yaklaşık üzerinden 1 sene geçti ve şimdi tekrar Temmuz ayında ilana çıkacak mazeret kurasına başvuracağız. Benim üniversiteden rektör onaylı ” bu personelimizin kurum dışında herhangi bir bölgeye atanması söz konusu değildir” belgesiyle başvuracağım. Bu şekilde eşimin yanıma gelmesi mümkün olur mu?
  Teşekkür ederim.

  • osman diyor ki:

   SN. ZORLU
   Sağlık Bakanlığına eş durumu mazeret başvurunuzu zaman kaybetmeden yapınız. Bakanlığın yeni uygulaması sizlerin tamamen aleyhine ancak İdari Yargıda bu uygulama şu an için taraftar bulmamış durumda zira Bakanlık 25 Mayıs 2011 tarihinde Atama Nakil Yönetmeliğini yeniden değiştirdi. Bu değişiklik ile tüm doktorlar (uzman veya pratisyen) stratejik personel olarak kabul edildi bu bakanlığın istediği kişiyi istediği yere atamasını sağlamaya dönük olup, daha önce eş mazeretinizi reddeden bakanlığın buna bu atamada bir çözüm bulması gerekir, red halinde dava açımanızı öneririm. Saygılarımla

   • yunus diyor ki:

    Cevabınız için teşekkür ederim Osman bey.
    Ben üniversite dışında herhangi bir yerde istihdamımın mümkün olmadığı ile ilgili rektör onaylı belgeyle beraber Ağustos ayı mazeret döneminde başvuracağız. Aksi bir karar durumunda dava açacağız.

    • osman diyor ki:

     Umarım başarırsınız zira Danıştay eski içtihadından döndü ve stratejik personel olarak kabul edilen doktorların görev yerlerine gitmek zorunda olduğuna karar verdi

 3. samet ozer diyor ki:

  Osman Bey bilgilendirmeniz icin tesekkurler.
  Ben yeni uzman odum ve agustos kura listesinde adim cikti. esim 112 acil de pratisyen hekim. 2 yildir gorevde. ben 4.5 yilda universite hastanesinden uzmanligimi aldim. benim onun yanian atanma gibi bi hakkim olabilir mi? yardimlariniz icin tesekkurler

  • osman diyor ki:

   hayır ancak aynı bakanlığa bağlı birimlerde çalışanların bazı olanaklardan yararlanma imkanı var eşinizin sizin yanınıza alınması veya kalan süre içinde ücrdetsiz izinli sayılması gibi İl Sağlık Müdürlüğü ile ve Bakanlıkla temasa geçmenizde yarar var

 4. Turan POYRAZ diyor ki:

  Sayın Düzgün,
  Sizin de ifade ettiğiniz gibi Bakanlık keyfi uygulamaları ile binlerce ailenin birliğini bozmaya devam etmektedir. Ben de bu konunun mağdurlarından biriyim. Benim eşim bilimsel bir dernekte kadrosu olan ve başka yerde çalıştırılması mümkün olmayan bir SSK’lı çalışan. Görevlendirmesi üniversite hastanesinde olup Türkiye’nin başka bir bölgesinde çalıştırılamaz. Eş durumu kurasına başvurumuzda gerekçe gösterilmeksizin talebimiz reddedildi. Biz de dava açmaya hazırlanıyoruz. Bu konuda izleyeceğimiz yol ve stratejiler hakkında bilgilendirirseniz mutlu oluruz. Saygılarımla.

  • osman diyor ki:

   Maalesef size olumlu bir görüş ve izlenecek bir yol söyleme durumunda değilim. Danıştay artık bu tür davalarda bakanlık lehine kararlar almakta olup, eski kararındanda dönmüş bulunmaktadır.

 5. Gürkan diyor ki:

  Osman bey, som yapılan değişikliği anlayamadım. yakın bir zamanda bu durum beni de ilgilendirecek. Akdemik personelim (Öğretim Görevlisi). ve eşimin uzmanlık eğitimi bittiğinde durumumuz ne olacak. idare mahkemesine dava açtığımızda süreç nasıl işliyor. davanın sonuçlanmasıi eşimin benim bulunduğum ile tayinin yapılması. bunlar nr kadar zaman alıyor. bilgilendirirseniz sevinirim. teşekkürler iyi çalışmalar.

  • osman diyor ki:

   Bakanlığın son yönetmelik değişikliği tamamen uzman doktorların aleyhine olup Danıştayda artık bunu Bakanlık lehine yorumlamaktadır. Uzman doktor eş mazereti kabul görmezse açacağı davayı artık kazanamayacak görev yerine gidecek ve zorunlu hizmetini yapacak .

 6. güneş EREN YALÇIN diyor ki:

  Sayın Osman Bey,

  Ben üniversitede öğretim görevlisiyim. Eşim ise mecburi hizmet eş durumu atama talebimizin reddedilmesinden dolayı başka bir yere genel atama ile atandı. Dava açtık fakat yürütmeyi durdurma talebimiz hem idare hem de bölge idarede reddedildi. Şuan esas kararın çıkmasını bekliyoruz. Dosyamızda gerek danıştay kararı gerekse kazanılmış diğer davalarla ilgili her türlü belge mevcuttu ama yine de reddedildik. Şu aşamada esas karardan da umutsuz durumdayız. Şayet böyle bir şey olsa bile danıştayda kazanma ihtimalimiz yüksek mi?

  • osman diyor ki:

   Maalesef üzgünüm benimde açıp kazandığım veya yürütmeyi durdurma kararları aldığım pek çok davam Danıştay 5. Dairesinden geri dönmeye başladı. Makale kısmında okumuşsunuzdur yap boz tahtası, işe yaramadı Danıştay’a HSYK yeni atamalar yaptı. Danıştay 5. Dairesi eski görüşünden döndü ve İdarenin lehine Y.D. kararları vermeye başladı. Bakanlığın yönetmeliğin 4/m maddesinde yaptığı değişiklik artık onun lehine kabul ediliyor stratejik personel sayılan doktorlar bakanlığın tayin ettiği yere giderek zorunlu hizmetleri yapmak zorunda Danıştayın yeni görüşü ve ona bakarak idare mahkemelerinin yeni görüş şu an için bu yönde.

 7. güneş EREN YALÇIN diyor ki:

  Bilgilendirmenizi rica eder, iyi çalışmalar dilerim.

 8. Mine kekilli diyor ki:

  Osman bey esim corum devlet hastaneslnde gastro dalinda zorunlu hizmette Ben Ankaradayim ogretmenim atanamadim hang durum basvurabilir tesekkur

  • osman diyor ki:

   sizin için olumlu bir şey söyleyemem. Öğretmen olarak atanamadığınıza göre devlet memuru değilsiniz eş durumu mazeretiniz zorunlu hizmette kabul görmez üzgünüm

 9. kubilay diyor ki:

  Devlet hastanesinde göğüs cerrahisi uzmanıyım, eşim başka ilde hemşirelik yüksek okulunda araştırma görevlisi, devlet hizmet yükümlülüğü atamasında eş durumu tayinim kabul edilmedi, bunun üzerine dava açtım,dava sonuçlanmadı, dava ile ilgili yorumlarınızı yazarsanız sevinirim teşekkürler.

 10. Dr.Hüseyin diyor ki:

  Sayın Osman Bey, ben sağlık bakanlığı hastanesine Genel cerrahi uzmanı olarak yeni atandım.Atandığım bölge 6D, eşim sağlık bakanlığı ilçe hastanesinde FTR uzmanı olarak çalışıyor ve bulunduğu bölge 5D, benim atandığım bölgeye (6D) eş durumu tayini istiyoruz.Bu durumda eşim yanıma eş durumu tayini istiyebilir mi? sorun çıkar mı?
  yanıtlarsanız çok sevnirim. Teşekkürler, saygılar…
  Dr.Hüseyin AK

 11. ahmet diyor ki:

  Eşimin uzmanlığını aldıktan sonra mecburi hizmeti var. Ben elektronik mühendisiyim. Mecburi hizmete eş durumu için başvuran ve eşi özel sektörde çalışan herkesin başvurusu red ediliyor. Devletim bana diyor ki ya karından ayrı yaşa yada işini, işinden dolayı kazandığın hakları bırak ve git orada işsiz otur. Ben memur değilim ki gidip orada iş bulayım. Sanayinin olmadığı bir yerde elektronik mühendisi nasıl iş bulabilir?
  Bu durumdan dolayı biz de red cevabını alınca ne yapmalıyız? İnsan haklarına aykırı bir durum olduğu için avrupa insan hakları mahkemesine başvurabilir miyiz?
  İşin tuhafı eşim devletten ayrılıp özelde bile çalışamıyor diplomasını vermiyorlar.Bu nasıl iştir?

 12. zeynep diyor ki:

  osman bey merhaba. Pratisyen hekimler mecburi hizmette eş durumundan yararlanabilir mi? Ve eşinin üniversite öğrencisi olması durumunda yapılacaklar nelerdir sizce? Tavsiyeleriniz için şimdiden teşekkürler.

 13. Okan diyor ki:

  Sayın Av. Osman Bey,
  Uzman doktorum. Bakanlık eş tayinimi gerçekleştirdi. Ancak bu seferde çalıştığım hastanenin başhekimi doktor yetersizliğini ve hizmetin aksamasını gerekçe göstererek ilişiğimi kesmeyerek ancak kendilerinin tayin ettiği/uygun gördüğü ileri bir tarihte ayrılabileceğimi ileri sürerek kurumundan ayrılışımı gerçekleştirmiyor. Bildiğim kadarıyla mazeret atamaları (sağlık-eş) diğer atamalardan farklı olarak bir mazerete dayandığı için başhekimlerin atamayı engelleme/geciktirme yetkisi yok .Bu bilginin doğru olup olmadığını, doğru ise ne yapabileceğimi öğrenmek istiyorum.
  İlgi ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

 14. Çiğdem ŞAHİN diyor ki:

  Sayın Osman Bey;

  Ben üniversitede araştırma görevlisi (33 a maddesine göre) olarak çalışmaktayım. Eşim 1 ay sonra Tıp Fakültesi’nden uzmanlığını alacak ve Şubat ayı kurasına katılacak. Benim kaldığım şehirde kalabilmesi için nasıl bir yol izlemeliyiz.
  Şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

  • osman diyor ki:

   SN. ŞAHİN
   Durumunuz makalede geçen uzman doktorularla aynı. Öncelikle yapacağınız iş Eş Mazeret kurasına katılıp eş mazeretinden yararlanmak istediğinizi bildireceksiniz o müracaatınızda sizden nüfus kaydıt tablonuzu veya evlilik cüzdanınızı ve başka yerde çalışamayacağınıza dair belgeyi isteyecekler. bunları tedarik edip müracaatınıza ekleyeceksiniz, şanslıysanız müracaatınız kabul edilecektir ama edilmeme ihtimali yüksek olup, edilmemesi halinde bir hukukçudan yardım alarak dava açmanız gerekecek büromuz size hukuki konularda yardımcı olmaya hazırdır. Saygılarımla

 15. sevgi kılıç diyor ki:

  osman bey benim eşim maliye bakanlığında kadrolu mühendis ve taşrada hiçbir şekilde kadrosu yok, eş durumu atamamızı ünvan olarak kıdemli olmamdan dolayı red ettiler. bundan sonra ne yapabiliriz

 16. gökçen doğan diyor ki:

  ben araştırma gorevlısıyım 4 yılımdayım mecburı ataması gerceklesecek bu konulardakı adaletsızlıgı anlamıs degılım anayasanın 41.maddesının hukmu nerede bıtmekte .nışanlım özle sektörde aynı fırmada sıgortalı olarak 5.yılında.mecburıde ya da sonrası atamada eş durumu gundeme gelmesı kazanılabılırlık nedır.yardımcı olur yol gösterırı hatta çözum olursanız cok sevınırım yaşım 31 artık aılemı kurmak ıstıyorum tıp yolculugunun bu kadar uzun olması sonrası bırde bu eksıklıklerle ınsanları neden bezdırıyorlar anlamıyorum .tesekkurler saygılar

 17. Esin diyor ki:

  Osman Bey merhaba,
  Öncelikle bakanlık web sitesinde ve hiç bir açıklama bulunmazken, konu ile ilgili bizi aydınlatmanızdan dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz.
  Benim eşim de asistan göz doktoru olarak çalışmakta, şubat ayında zorunlu görev atamaları yapılacak ve uzman doktor olarak atanmış olacak.
  Ben sadece İstanbul Teknik Üniversitesi’nde bulunan işletme mühendisliği bölümünde 2. lisans eğitimimi sürdürüyorum, başka bir yerde eğitimimi sürdüremeyecek olmam bize bir avantaj sağlar mı?
  şimdiden teşekkürler, Esin

 18. özge diyor ki:

  merhaba,
  ben mecburi hizmete tabii uzmanım. mecburi hizmetim bittikten sonra eş durumu kurasına başvurabilir miyim ve kabul edilebilir mi? çünkü eşim özel bir bankada çalışıyor…

  • osman diyor ki:

   Sn. Özge Hanım
   Eş durumu kurasına her zaman müracaat edebilirsiniz bunun için zorunlu hizmet kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak zorunlu hizmet sırasında müracaat edeceklerin belli şartları taşımaları yönetmelikte aranan unsurdur. Ayrıca bu gün eş kurası tamamen bakanlığın keyfine kalmış durumdadır. Zorunlu hizmetin bitmesi sizin açınızdan bir sebep olarak görülmesi gayet doğaldır. Bence müracaatınızı zorunlu hizmetiniz biter bitmez derhal yapınız red halinde bürnomuzla irtibata geçip bakanlık aleyhine dava açabilirsiniz.
   Saygılarımla.

 19. ferhat diyor ki:

  merhaba ;
  osman bey benim eşim yüksek liansını bitirdi doktorasını yapıyor fakat bağlı kadrosunun olduğu üniversitede doktora yapılamadığı için yakın büyük bir ilde üniv de doktora yapıyor asıl mesleği hemşire ben uzman doktor olarak mecburi hizmet atamasında eşimin yanında olmam mümkün mü o akedemik personel olduğu için yeri oynatılamza mı teşekürler.

  • osman diyor ki:

   TABİKİ MÜMKÜN, MECBURİ HİZMET ATAMANIZ ÖNCESİ EŞ MAZERET KURASINA KATILIN. EŞİNİZİN BAĞLI OLDUĞU ÜNİVERSİTEDEN ORADA GÖREVLİ OLDUĞUNA VE ÜNİVERSİTENİN BAŞKA YERDE ŞUBESİNİN OLMADIĞINA DAİR YAZI ALACAK VE BU ŞEKİLDE MÜRACAAT EDECEKSİNİZ. ANCAK BAKANLIK BUNA İZİN VERMİYOR KURA SONUCUNDA MAZERETİNİZ BÜYÜK İHTİMALLE ATAMA NAKİL YÖNETMELİĞİNİN 21. MADDESİ GEREKÇE GÖSTERİLEREK REDDEDİLECEKTİR. O ZAMAN İDARİ YARGIDA O RED İŞLEMİNE KARŞI DAVA AÇMANIZ GEREKECEK. BİR AVUKAT VASITASIYLA DAVA AÇMAK İSTERSENİZ BÜROMUZ SİZE BU KONUDA AVUKATINIZ OLARAK YARDIMCI OLACAKTIR. SAYGILARIMLA.

 20. reyhan diyor ki:

  merhaba Osman Bey; ben üniveristede 657 e tabi mnemur olarak çalışmaktayım. eşim de komşu ilde Öğr.Gör. olarak çalışmakta. Eşimin benim yanıma bulunduğum ile gelebilmesi mümkün mü? illa ordan istifa ederk burda uygun bir kadro açılması ve o hümlere göre tekrar yeni ataam gibi değerlendirilmesi mi gerekiyor? yardımcı olursanız sevinirim

  • osman diyor ki:

   SN. REYHAN HANIM ;
   Öncelikle belirtmek isterim ki, eşinizin komşu ilde çalıştığı üniversite sizin çalıştığınız üniversiteden ayrı diye düşünerek sorunuza cevap veriyorum.
   Eşiniz komşi ildeki üniversitede Öğretim Görevlisi olarak çalıştığına göre onun sizin bulunduğunuz ile gelmesi bizim burda yaptığımız açıklamanın konusu değildir. 2547 sayılı Y.Ö.K. ve Yüsek Öğrenim Personel kanunuyla ilgili olarak ( yani eşinizin sizin yanınıza gelmesi ) eşinizin görev yaptığı üniversitenin diğer bir ildeki ( sizin bulunduğunz) üniversitede çalışmasına izin vermesi eşinizin ordan davet alması, eşiniz için sizin bulunduğunuz üniversitde kadro açılmsı gibi çok zor faktörlere bağlı bir husus olup, bizim makalemizin konusunu oluşturan husus eşin 657 ye tabi iken üniversitenin başka yerde şubesi olamayacağı için bu 657 sayılı yasaya tabi eşin üniversitede görevli eşin yanına tayini sorunu ile ilgilidir. Yani sizin eşinizin çalıştığı ile tayin istemeniz ile ilgili. Ancak sizinde 657 ye tabi olmakla birlikte Üniversitede devlet memru olmanız nedenile o ile tayininiz diğer devlet memurlrı gibi kolay değildir öncelikle eşinizin çalıştığı üniversitede sizin tayin olabileceğiniz size ait bir kadronun açılması gerekecektir. İlgili Üniversitenin Personel Daire Başkanlığı ile görüşmeniz ve böyle bir kadronun açılıp açılmayacağını öğrenmeniz gerekecektir. Saygılarımla.

 21. altuğ diyor ki:

  osman bey, yaklaşık 1-1.5 yıl sonra uzmanlığımı alacağım, eşim başka bir ilde asistan benden 11 ay sonra uzmanlığını alacak, şu anki personel dağılım cetveline baktığımda eşimin bulunduğu il 1C , benimki 1B . Eş durumu tayinimin çıkmaması gibi bir risk varmıdır. Eğer ki ben uzmanlığımı aldığımda eşimin süresinin bitmesine 6 aydan kısa süre kalırsa bakanlığın atamamı çıkarmamak gibi bir lüksü bulunmaktamıdır? Bu konuda yasal bir hüküm mevcutmudur ne yapmam gerekir?

  • osman diyor ki:

   ASistanlıktaki 6 aylık süre önemli ve tayin engeli Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinin 21. maddesini incleyin saygılarımla

 22. pınar diyor ki:

  Sn Osman Bey,
  Eşim 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi öğretim görevlisi kadrosunda Ankara’da üniversitede KBB uzmanı. Ben mecburi hizmetimi bitirdim, Aksaray ilinde göz hastalıkları uzmanıyım. Ekim 2011 eş durumu mazereti kurasında Ankara’ya eş durumu ile tayin talebim eşimin statüsü gereği (2547’ye tabi olması nedeniyle) reddedildi. Bu durumda avukatımız aracılığı ile Ankara Bölge idare mah.ne dava açtık. Ekim ayından beri YD kararı almayı beklerken ‘yetkisizlik’ kararı ile karşılaştık..Danışmak istediğim bu sürecin şimdi nasıl ilerleyeceği..Avukatımız davanın en az 4 ay daha, benim bağlı olduğum Aksaray ilindeki idare mahkemesinde (Konya Bölge idare mah.ne bağlı) yürütüleceğini söyledi..sizin deneyimlerinize istinaden bize bir öneriniz olur mu öğrenmek istedim..İlginiz icin tesekkurler..
  Dr.Pinar

  • osman diyor ki:

   Sn Pınar.
   2577 S.lı İdari Yargılama Usulü Kanunu MADDE 33KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ DAVALARDA YETKİ:
   1.Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesidir
   Siz Ankarada dava açmışsınız verilen yetkisizlik kararı doğru, davayı Aksaray ilinin bağlı olduğu Bölge İdare Mahkemesi Nezdinde açmanız gereiyor veya dosya o mahkemeye gönderilecek. Danıştayda bu görüşte Danıştay İdari Dava Dairelerininde buna ilişkin bağlayıcı kararı mevcut. Davanızı kazanmamanız için hiç bir olumsuz durum yok anlatımınıza göre. saygılarımla

 23. Fazıl diyor ki:

  Osman bey merhaba, Eşim taşrada uzman doktor ve zorunlu hizmetini tamamladı. Benim kıdem ve derecem eşimden bir basamak geride..iş yerim özelleştirildiği için havuzdan Ankara’da bulunan üst kurullardan(taşrada teşkilatı olmadığı için) birine Elektronik Yüksek Mühendisi tayinim olursa veya Bakanlıkların merkez teşkilatlarından birine geçersem yine Sağlık bakanlığınca reddedilir miyiz acaba? Zira kurulu düzenimiz evimiz Ankara’da..şimdiden ilginiz için çok teşekkür ederim..Selam ve Saygılarımla…

 24. zeynep tuğlu diyor ki:

  osman bey hemşire kadrosunda asil memur olarakçalıştığım devlet hastanesinden,habersiz bir şekilde süre belirtilmemiş bir şekilde ilçe saglık ocagına gönderildim.şimdide halen geçici görevle çalıştığım ilçe saglık ocagına haberim olmadan tayinim çıkarılmış…..bu normal birşeymi, yoksa bu duruma nasıl itiraz edebilirim….teşekkürler…

 25. irfan inci diyor ki:

  Sn. Osman bey,
  yakinda genel cerrahi uzmani olacagim; esim ozel sektorde( TEB Trabzon bolge mudurlugunde `Tahsis` biriminde) calismakta.. Tum Turkiye genelinde 5 tane bolge bankasi mevcut. mecburi hizmet atamasi ile gittigim ilden dava acarsam Trabzon a geri gelmem mumkun mu?

  • osman diyor ki:

   Sn. İrfan;
   Maalesef sizin sorunuza da olumlu cevap veremeyeceğim özel sektörde çalışan eşlerin bu yönden bir şansı bulunmamakta Bakanlık insiyatifi hariç saygılarımla.

 26. hilal sakancı diyor ki:

  meraba! ben şuanda üniversite hastanesinde asistanım. yaklaşık 1 sene sonra mecburi hizmet kurasına katılacağım malesef. eş durumu kurasında eşimin şuanki pozisyonu ( botaş genel müd. de skada -otomasyon müdürü) nedeni ile eş durumundan faydalanabilirmiyim yada bununla ilgili nasıl net bilgi alabilirim. Aydınlatırsanız sevinirim Osman Bey, teşekkürler

  • osman diyor ki:

   Sn. Hilal
   Eşiniz 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet Memuru ise tayininiz eşinizin yanına yapılacaktır. Saygılarımla.

 27. Tahir Atik diyor ki:

  Merhaba Osman Bey; ben Ege Üniversitesinde 2547ye tabi öğretim elemanı kadrosunda görevli uzman doktorum. Eşim Manisa Akhisar’da Devlet hastanesinde göz doktoru. Eş durumu tayini reddedildi. Eşimin bulunduğu hastanede 3 tane daha göz doktoru bulunmakta. Bu arada eşimin yaptıgı gorev mecburi hizmet değil. Bu durumda dava açarken nelere dikkat etmeliyiz. Esim yine de stratejik personel olarak mı değerlendirilecek. Şimdiden cok teşekkürler .

  • osman diyor ki:

   Sn. Tahir Bey
   Size tavsiyem eşinizin 60 günlük süreyi kaçırmadan Manisa İdare Mahkemesinde Bakanlık aleyhine dava açmasını salık veririm dilerseniz Hukuki yardım büromuzca yapılabilir. Saygılarımla.

 28. demet diyor ki:

  osman bey , göz uzmanı oldum , zorunlu hizmet ile atanacağım, bitirdikten sonra eşim eğer özel sektörde çalışıyorsa onun yanına gelme şansım hiç yok mudur acaba. eğer 10 yıldır özel sektörde hizmette bulunuyorsa ve sgk primlerini ödemişse bunun bir etkisi olurmu

  • osman diyor ki:

   Sn Demet
   Şansınız yaver giderse veya Bakanlık size torpil yaparsa tabiki var.Ancak eş mazereti devlet memurları için kabul edilmiş bir özür durumu Yani eşinizin devlet memuru olması ve kadro ve derecesi sizden üstün olması durumunda eşinizin bulunduğu yere atanmanız olası ama sizin konumunuzda bu durum şansınıza bağlı yoksa yasa sizin aleyhinize Atama Nakil Yönetmeliğinin 20 ve 21. maddelerini okuyunuz. Saygılarımla

 29. irfan inci diyor ki:

  Sn Osman bey;

  Esim ozel bankada bolge mudurlugunde bes yildir ssk ya tabi olarak calisiyor.Benim iki ay sonra asistanligim bitecek ve mecburi hizmet kurasina basvuracagim.Il saglik mudurlugune gidip konu durumu izah ettigimde esimin ozel sektorde bile olsa dort yildan fazla ayni kurumda ssk ya tabi calistigindan ve calismis oldugu kurumda baska sehire tayin olayinin olma ihtimali olmamasi nedeni ile mecburi hizmet atamasina basvurmadan mazeret es durumu tayinine basvurabilecegimzi ve sonucun olumlu olabilecegini belirttiler.

  Konu hakkinda bilgilerinizi rica ederim.

  • Ufuk diyor ki:

   Merhaba, uzerınden 1 yıl gectıgı ıcın soruyorum. Aynı durumdayız acaba nasıl bır yol ızlednız ve sonuc ne oldu? Bızım de 5 ayımız var ve nasıl ve ne zaman mazerete başvurmalıyız? Bılgı verırsenız çok sevınırım

 30. emrah james diyor ki:

  Sayın avukat, bende kalpten çıkan ana atardamar da anevrizma (genişleme) ve koarktasyon (daralma)+hipertansiyon çıktı. yüksek ihtisas dan raporum ile sağlık mazeret atamasına başvurdum. inanamayacağım şekilde reddedildi. benim anevrizman her an kanayabilir ve patlayabilir. böyle bir durumda en yakın kalp damar ameliyathanesinde operasyona alınmam gerekir ki hayatım kurtulabilsin. literatürde nadir görülen komplike bir damar rahatsızlığı bu. bölge idare mahkemesine yürütmeyi durdurma açtım. sizce nasıl sonuçlanır. dava sonucundan ziyade yürütmeyi durdurma kararı önemli benim için. telafisi gelecekte mümkün olmayabilecek bir sağlık kurulu kararı var. görüşünüzü merak ediyorum. saygılarımla

  • osman diyor ki:

   SN. Emrah
   Davanızın olumlu sonuçlanması gerektiğini düşünüyorum teknik konu olan sağlık raporunuz hakkında tam teşekküllü devlet hastanesinden rapor almış olmanız zaten bunu doğruluyor.

 31. Tuğrul KÖKER diyor ki:

  Sn Osman bey;

  Özel bir bankada Ankara ilinde bes buçuk yildir ssk ya tabi olarak calisiyorum.Eşimin asistanligi bitti, mecburi hizmet kurasina ve mazeret kurasına başvurduk ama mazeretimiz red oldu, eşimin mecburi hizmet ataması kesinleştikten sonra mahkemeye başvurursak Ankara iline tekrar ataması olabilir mi? Konu hakkinda bilgilerinizi rica ederim.

 32. Fatih Kiraz diyor ki:

  Osman Bey Merhabalar,
  Erciyes Üniversitesinde araştrma görevlisiyim. Eşim mecburi hizmet için Uzman doktor olara mersine atandı. Eş durumu mazeretimiz 21. madde gösterilerek reddedildi. İdare mahkemesine dava açtık. Birde danıtaydan onanmış karar örneği sunduk. E:20090/504 sayılı Erzurum idare mahkemesince verilmiş karar danıştay tarafından onaylanmış ve davacı kazanarak eş durumunu hak etmiştir. İlgili davadaki durum bizimle aynı özellikleri içermektedir. Dün elimize geçen dava sonucumuzda davayı kaybetmi görünüyoruz. Sebebi ise sizinde yukarda belirttiğiniz stratejik personel saçmalığı… Emsal davadaki tarihteki stratejik personel ibaresiyle bizim davayı açtığımız tarihteki stratejik personel lafındaki değişklik nedeniyle davayı kaybettik. Danıştaya başvuracağız. Ancak sizinde yukardaki yazınızın son bölümünde belirttiğiniz gibi danıştaydan da olumlu bir karar çıkacağını zannetmiyorum. Kararın oradan da olumsuz çıkması durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmayı düşünüyorum. Görüş ve önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim…
  Saygılarımla….

  • osman diyor ki:

   FATİH BEY
   Elektronik pastanızda davayı nerde açtığınızı yazmamışsınız Mersin’e tayin olduğunuza göre davayı orda açmışsınızsdır. Mersin İdare Mahkemesi bu tür davalarda gerçekten ters kararlar vermekte ve davaları reddetmektedir. Red kararı yanlıştır. Ankara Bölge İdare Mahkemesince itiraz üzerine verilen Yürütmeyi durdurma kararında önemli ayrıntılar bulunmaktadır. Stratejik personel ibaresinin artık bu son kararlarla önemi kalmadı zira Mahkemeler madem doktorlar stratejik personel o takdirde eş mazeretini kabul ettiklerinizi ne yapalım diyorlar. eşitliğe aykırı durum nedeniyle İdare Mahkemeleri bu stratejik personel lafına pek aldırmıyor, ancak Danıştaydan çıkan yeni bir karar yok. Danıştayın görüşü netleşmiş değil davayı kaybetmeniz temyiz hakkınızı öldürmeyeceği için kararı mutlaka temyiz ediniz ve eşinizin atamasının yapılmadığı dönemde kaç kişinin eş mazeret kurasının kabul edildiğini öğrenin internette bunlar var eşiniz le aynı branşta olupta eş mazereti kabul edilenler ile tüm eş mazereti kabul edilenleri temyiz dilekçenizde muhakkak belirtin bu konuyu irdeleyin EŞİTLİK OBJEKTİFLİK HİZMETİN GEREKLERİ ilkeleri üzerinde durun.
   Ayrıca siz Yönetmeliğin 20. maddesine dayanarak eş tayini talep ettiğiniz idare 21. maddeden talebinizi reddetdi işleme uygulanan maddede hatalı bunuda bildiriniz.
   kolay gelsin selamlar

 33. SERDAR diyor ki:

  Osman Bey iyi günler;
  Eşim 2 ay sonra uzman doktor olacak, ben ise THY de pilot olarak İstanbul merkezli çalışmaktayım,benim bu ılden baska görev yapabileceğim baska bir il de bulunmamaktadır.Öte yandan THY; Devlet Özelleştirme İdaresi yönetiminde , %49’u devlete ait ve %51’i halka arz edilmiş olan Anonim şirket statusunde bir şirkettir, bu durumda eşimin eş durumundan yararlanabilme imkanı varmıdır ? ikinci sorum ise diğer ihtimalle eşim mecburi hizmeti bitirdikten sonra yanıma atanabilme imkanı varmıdır ? Bu arada ben aynı zamanda TSK dan emekli oldum bunun duruma bir katkısı olurmu ? Yardımlarınız için şimdiden tesekkür ederim.

  • osman diyor ki:

   Sn. Serdar ;
   Özel sektörde çalışmanız eşinizin eş mazeretinin kabulüne engeldir. Yanlış olmakla birlikte eş mazeret kurası devlet memuru veya o statüde olan kamu görevlileri için geçerlidir. Maalesef sizin şansınız yok Bakanlığın insiyetifi haricinde. Danıştay ve İdare Mahkemeleri sizin konumunuza olumlu bakmamakta. Saygılarımla.

 34. Tuba Camcıoğlu diyor ki:

  Sn Osman Bey, Mecburi hizmetini yeni tamamlamış uzman hekimim. Eşim özel sektörde SSKlı, aynı zamanda bir üniversitede doktora öğrencisi. Eş durumu ataması için başvurmalı mıyım, red gelirse dava açarsam şansım olur mu?
  Son olarak stratejik personel olmadığımızı kanıtlama şansımız var mı, bulunduğum şehir branşımda A grubu çünkü, ben olmazsam buraya birşey olmaz yani:))
  Teşekkürler

  • osman diyor ki:

   Sn Tuba;
   Mecburi hizmetinizi tamamladığınıza göre eş mazeret kurasına katılmanıza mani bir durum yok. Müracaatınızı yapın zorunlu hizmeti bitiren birisinin atama talebine bakanlığın olumsuz bakmaması gerekir aksi durumda İdari yargıda dava açmanız gerekecektir.

 35. Mehmet diyor ki:

  Osman bey merhaba, benim anlayamadığım konu şu; gerçi siz de bu durumun olmaması gerektiğini ifade etmektesiniz ama danıştay bu kararı verirken neyi öne sürüyor onu anlamak istiyorum. 2547 sayılı kanunda öğretim elemanları ile öğretim üyeleri arasında herhangi bir fark bulunmamakta, ikisi de açıktan atama ile atanıyor. eş durumu atamalarında eşi öğretim üyesi olanların başvurusunu kabul ederken, öğretim elemanlarının başvurularını kabul etmeyip bunu nasıl açıklıyorlar.

  teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

  • osman diyor ki:

   SN MEHMET;
   ATAMA NAKİL YÖNETMELİĞİNDE ÖĞRETİM ÜYESİ VEYA ÖĞRETİM ELEMANI ARASINDA BELİRGİN BİR FARK BULUNMAMAKTADIR. ORADA AÇIKÇA PROFESÖR VE DOÇENT DENİLMEKTEDİR. BU İKİ UNVAN KALICI VE DAİMİ KADRODUR. ANCAK DİĞERLERİNİN KADROSU GEÇİCİDİR. DAİMİ KADRO OLMADIĞI İÇİN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VEYA ÜYESİ HAKKINDA BAKANLIK ATAMA NAKİL YÖNETMELİĞİNİN 21. MADDESİNİ GFEREKÇE GÖSTEREREK EŞ MAZERETİNİ KABUL ETMEMEKTEDİR. SAYGILARIMLA.

 36. Mustafa Gökhan Vural diyor ki:

  Sn. Av. Osman Bey,
  Eşim, 399 KHK’ye göre kimya mühendisi olarak çalışmaktadır. Ben ise 44. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasında eş durumu mazeret hakkımı kullanmak istiyorum. Eşim Genel Müdürlükte çalışmaktadır ve kurumun 4 şehirde taşra teşkilatı bulunmaktadır. Daha önceki kuralardan birinde MTA’da 657 nolu kanuna göre çalışan bir mühendis için MTA Gen. Md’ce belirlenen illerden birine atanmıştır şeklinde bir eş durumu ataması var. Bu bize emsal olabilir mi? Eş durumu istersek, Sağlık Bakanlığı bize taşra teşkilatlarından birini önerebilir mi? Saygılar

  • osman diyor ki:

   KENDİ SORUNUZA KENDİNİZ CEVAP VERMİŞSİNİZ EMSAL ATAMA KARARI ENG ÜÇLÜ DELİLİNİZDİR. BAKANLIĞINDA AYNI YÖNDE ATAMA YAPMASI PEK MUHTEMELDİR. AKSİ DURUM İDARİ YARGIDA DAVA AÇMANIZI GEREKTİRECEK VE BU EMSAL ATAMA KARARI SİZE YİNE IŞIK TUTACAKTIR.

 37. özgür diyor ki:

  Sn. Osman Bey;
  Ben ve eşim uzman tabip olarak zorunlu hizmetimizi yapmaktayız. Eşim benden yaklaşık olarak 6 ay önce zorunlu hizmetine başladı ve kıdem olarak benden daha üst derece de. Çalıştığımız iller karşılıklı olarak ikimiz içinde A bölgesi (benim çalıştıgım il eşim için, eşimin çalıştığı il de benim için A grubunda) Nisan ayı eş mazeret kurasına basvurduk. Fakat atama nakil yonetmeliğinde (son hali değişmediyse eğer) madde 20′ ye göre durumumuz benim, eşimin yanına tayinime kanunen bir engel olmadığını göstermesine rağmen bakanlıktan konuştuğum bütün memurlar atama ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtiyorlar. Red kararı gelirse eğer dava açma ve kazanma ihtimali var mıdır? Şimdiden teşekkür ederim.

  • osman diyor ki:

   Sn.Özgür;
   Aynı bakanlığa bağlısınız ve ikinizde doktorsunuz atanma sorunu yaşamamanız gerekir.

 38. fatih kiraz diyor ki:

  Osman Bey Merhabalar,
  Size daha öncede yazmıştım. Mersin idaredeki davayı kaybetmiştik. Danıştay’da görülmesi için dava sonucuna itiraz ettik. Size iki sorum olacak. Danıştaya yazdığımız dilekçede stratejik personel ile ilgili itarazlarımızın yanısıra birde anayasanın 10. maddesine istinaden bir savunmamız oldu. 10. maddede şöyle denilmektedir “devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar”. Sağlık bakanlığının atama nakil yönetmeliğinde doktor araştırma görevlilerine 6 aydan daha uzun süre görev süresi olması durumunda eş durumu tayininden faydalanmaktadırlar. Ancak diğer fakültelerdeki aynı yök (2547 sayılı) yasasına tabi olan araştırma görevlilerine bu hak tanınmamaktadır. 10. maddeye dayanarak bakanlığın bu uygulamasının anayasaya aykırı olduğunu vurguladık. Sizce bu konuda bir şey elde edebilirmiyiz? Bir diğer sorumda mersin idare mahkemesinden davayı kaybettiğimiz için bakanlık avukatları bizden 600 tl avukatlık masrafı talep etmişler. 15 gün içinde ödemezsek icraya gideceklermiş. Davaya itiraz ettiğimiz için bu parayı hemen ödemek zorundamıyız?
  İlginiz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim…

  • osman diyor ki:

   10. maddeyi vurgulamanız iyi olmuş mahkeme vekalet ücretini istemeleri normal idari yargıda iptal davalarının kesinleşmesinin beklenmesine gerek bulunmamaktadır. Ödemeniz menfaatinize temyizde lehinize dönerse faizi ile birlikte geri alırsınız.

 39. OkyayGenc diyor ki:

  Merhaba Osman Bey,

  Trabzon Karadeniz Tekniz Üniversitesinde 2547’ye tabi, Rektörlük Uzman kadrosunda, 10c görevlendirme ile K.T.Ü. Farabi Hastanesi Tıp Fakültesinde yazılımcı olarak görev yapmaktayım. Bildiğim kadarıyla benim kadrom akademik ve çakılı yani tayini mümkün olmayan bir kadro.

  Eşim ise çalıştığım hastanede enfeksiyon anabilim dalında asistanlığını sürdürüyor. Eşim yakında Uzman olduktan sonra, mecburi hizmet kapsamında eş durumu için şu anki sonuçlara göre cevap “RED” olarak gözüküyor. Sizce bu durumda mahkemeye başvurup sonuç almak mümkün müdür ? Eğer cevabınız olumsuz ise devletin o zaman beni en azından eşimin yanına göndermesi gerekmez mi ?

  Yardımlarınız için çok teşekkür eder
  , sağlık ve başarılar dilerim…

  K.T.Ü. Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi
  Bilgi İşlem Merkezi (0 462 377 5317 – 0532 234 8005)
  Uzm. Okyay GENÇALİOĞLU
  okyaygenc@hotmail.com

  • osman diyor ki:

   SN. Okyay GENÇ
   Sorunuzun cevabını siz vermişsiniz. Tıp Fakültesinde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olsanız bir ölçüde şansınız var denilebilir ancak tabiki eşiniz eş kurasına katılacak ve şansını deneyecek, umarım sonuç istediğiniz gibi olur. Saygılarımla.

 40. ismail diyor ki:

  osman bey merhaba
  ben zonguldakta 1996 yılından beri sigortalı olan özel sektör firmasında görev yapıyorum bulunduğum firmanın aynı zmanada yöneticiliğini de yapmaktayım.eşim asistan doktor ve eylül ayında kurası olacak diye tahmin ediyorum.okuduğum her yerde özel sektörü kayda almıyorlar fakat ben uzun zamandır bu şehirde faalişyette bulunmaktayım.bunun yanında doktor olan eşimin babası vefat ettiğinden annesine bakma zorunluluğu var .hatta annesi evin tek çocuğu onunda bu şehirde annesine bakma zorunluluğu var.kayınvalidem benim ikametgahımda bulunuyor.bunların nezdinde nasıl bir yol izlememiz lazım…şimdiden tşk…

  • osman diyor ki:

   Sn. İszmail KETENCİ
   eşinizin devlet hizmet kurası nedeniyle eş duruu mazeretinin kabul edilmeyeceği kesin gibi duruyor. Özel Sektör için yapacak bir şey yok atama nakil yönetmeliği özel sektöre şans tanımamakta.
   Eşinizin annesinin bakımı hususuda size pek yarar sağlamayacak gibi duruyor. Annesine atandığı yerdede bakabilir. Ancak Zonguldakta bakılmak zorunda olduğunu belgeleye bilirse o takdirde zamanla sınırlı olmadan atama talebinde bulunabilir. Katılacağı kurada bunları belgelemek zorunda.
   saygılarımla.

 41. FATİH OLTULU diyor ki:

  merhaba ben 44. dönem DHY de ege üniversitesinden afyon kocatepe üniversitesine atandım sağlık bak sitesinde 15 gün içinde ilişik kesip yeni görev yerine başlamam konusunda bir bilgilendirme var ancak benim atamam üniversiteden üniversiteye olduğu için üniversiteler arası yazışmaların olduğu ve bu sürecin uzayabileceği söylendi bu süreç hakkında bilgi verirseniz sevinirim.Son sorumda 44. dönem için eş tayini kurasını kaçırdım atamam yapıldıktan sonra eş kurasına başvurabilirmiyim.Sağlık bak. sitesinde sadece sağlık bak. personelinin eş tayini için başvurabileceği ibaresi var ben üniversite elemanı olarak bundan yararlanabilirmiyim. ve bu süreç hakkında bilgi verirseniz sevinirim. sevgi ve saygılarımla…

  • osman diyor ki:

   Sn. Fatih OLTULU
   Eş Mazeret Kurasına bu karanın açıldığı her dönem başvurabilirsiniz 45. dönemi bekleyeceksiniz. Bakanlığın internet sitesini sürekli takip ediniz. Atamanızın yapılması nedeniyle Ege Üniversitesine yapacağınız müracaat önemli son günü beklemeyin işlemlerin uzaması sizin kusurunuz olmayacağı için sorun yaratmayacaktır. Her müracaatınızın bir sureti sizde olacak şekilde ve alındı kaşesi bastırarak tarih ve sayı nosunu alarak yapınız. Ege Üniversitesine yapacağnıız ilişki kesme müracatının yanında Afyon Tıp Fakültesinede müracat etmenizde yarar var.
   saygılarımla.

 42. özlem diyor ki:

  merhaba,
  benim eşim Tıp Fakültesi gögüs cerrahisinde asistan doktor ve asistanlığını bitirmek üzere. ben işletmede doktora yapıyorum. Eşim benim eğitimim nedeniyle bulunduğum yere atanabilir mi?
  Teşekkürler..

  • osman diyor ki:

   Sn. Özlem Yılmaz ;
   Benim şahsi görüşüm ve Anayasanın 41. maddesi eşlerin bir arada olmasını geretirmekte ancak, son dönem yargı kararları ile Danıştayın bir türlü birlik bulmayan kararları çok farklı sonuçlar oluşturmakta bu sebeple farklı illerde olmanızdan dolayı eşinizin sizin doktora yapmanız gerekçesiyle sizin yanınıza atanması zor ancak yasal haklarınızı kullanmazın gerektiğini düşünüyorum. Saygılarımla.

 43. ali bas diyor ki:

  Ben devlet hizmet yukumlulugumu bitirip bir universitede ogretim gorevlisi kadrosunda (Ogretim uyesi degil) calismaya basladim. Esim ise saglik bakanligina bagli bir hastanede devlet hizmet yukumlulugu bitirdikten sonra uzman doktor olarak calismakta. saglik bakanligi es durumundan tayin talebimizi reddetti. ne onerirsiniz

  • osman diyor ki:

   Sn. Ali BAŞ
   Eşiniz Devlet Hizmet Yükümlülüğünü bitirdiğine ve daimi kadroya alındığına göre atama talebinde bulunma hakkı vardır. Ancak hanginizin derece kadamesi daha yüksek onu bilmiyorum. Atama talebinizin red gerekçeside yazılı değil bence dava açmalısınız. saygılarımla,

   • ali bas diyor ki:

    red gerekcesi olarak stratejik personel icin 21. madde uygulanamadigi gosterilmis derece kademesi benim daha yuksek diye biliyorum ne dersiniz

 44. Cengizhan YILMAZ diyor ki:

  Merhaba Osman Bey ben ilçe tarımda ziraat mühendisi olarak çalışıyorum eşim samsunda devlet hastanesinde yüksek lisans mezunu hemşire olarak çalışmakta kadro ve derece olarakta benden üst durumda, geçen ay eşimin yanına eş durumu tayini istedim. tarım bakanlığı, sağlık bakanlığına görüş sormuş. sağlık bakanlığını aradığımda sen mühendisin eşinin yükseklisans mezunu olması önemli değil mühendis hemşirenin yanına gidemez. hemşire mühendisin yanına gider diyorlar. daha elime cevap ulaşmadı. Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz teşşekürler

 45. Ahmet Metin AĞIRBAŞ diyor ki:

  Sayın Osman bey,eşim uzman doktor olarak 3 aydır mecburi hizmetini yapmaktadır.Ben başka bir ilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında sosyal hizmet uzmanıyım.ben kendi bakanlığımda hangi kadroda(il müdür yardımcılığı yada ilçe müdürlüğü yeterli midir?) olmalıyım ki eşim eş durumu yer değiştirmesi kurası ile benim yanıma gelebilsin.Teşekkür ederim.

  • osman diyor ki:

   EŞİNİZ ÜNVAN OLARAK SİZDEN ÜSTTE OLDUĞU İÇİN SİZİN ONUN YANINA GİTMEK ÜZERE TAYİN İSTEME HAKKINIZ MEVCUT.

 46. fatih kiraz diyor ki:

  Osman Bey ve diğer tüm eş durumu arkadaşlar merhabalar,
  Daha öncede osman beye durumumuz hakkında yazmıştım. Mersin 1. idare mahkemesindeki davayı kaybetmiştik ve danıştaya itirazda bulunmuştuk. Dava sonucuna itiraz ile birlikte yürütmenin durdurulmasını da istemiştik. Bugün ulaşan sonuca göre yürütmenin durdurulmasına red cevabı gelmiş. Sanırım davanın sonucu da olumlu olmayacak. Daha ilginç bir durumdan bahsetmek istiyorum. Yan yana çalıştığımız bir araştırma görevlisi arkadaşım benden 3 ay sonra eş durumu tayini için denizli idare mahkemesine dava açtı. Emsal olarak aynı davaları ve yaklaşık olarak aynı dilekçeyi yazmış olmamıza rağmen arkadaşım denizli idarede davayı kazandı. Bizse Mersin idarede kaybettik. Anlamadığım şey kanunlar aynı, yönetmelikler aynı, dava konusu aynı ama gelin görünki sonuçlar farklı. Kanunlar içeriğine göre mi uygulanıyor yoksa hakimin kanunu nasıl yorumladığına göre mi uygulanıyor…

 47. surgun diyor ki:

  Mrh,ben gümrük muayene memuruyum,eşimde üniversitede memur üniversite memurlarının çakılı oldugu ve tayinin çıkmadıgı söyleniyor,ben roastyona tabiyim acaba eşim üniversite personeli oldugu için bende rotasyondan kurtulup eşimin yanında kalabilirmiyim

  • osman diyor ki:

   ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN VE MEMUR KADROSUNDA OLAN KİŞİLERİN ÇAKILI BİR KADROSU OLDUĞU GÖRÜŞÜ DOĞRU OLMAYIP, EŞİNİZ SİZİN GÖREV YAPTIĞINIZ YERDE UYGUN KADRO BULDUĞU TAKDİRDE KURUMUNDAN ONAYDA ALMAK KAYDIYLA ORAYA TAYİN OLABİLİR.

 48. ahmet diyor ki:

  merhaba osman bey.
  ben mke de 399-2 sayılı cetvelde mühendis olarak çalışmaktayım.eşim ankarada ki bir eğitim araştırma hastanesinde asistan. yakında uzmanlığını alıcak.benim çalıştığımın kurumunda sadece ankara, kırıkkale ve çankırı da birimleri mevcut eş durumu mazereti ile ilgili sizin düşünceleriniz nedir.emsal olacak başka benzer durumlar varmıdır.teşekkürler

  • osman diyor ki:

   yönetmeliğin 20/2.maddesi gereği eşinizdenr kadro, derece ve kademe olarak üst değilseniz olumsuz

 49. Ahmet Göker diyor ki:

  Selamlar Osman Bey, eşim Nevşehir ilinde devlet hastanesinde 2 senedir uzman doktor olarak çalışıyor. Ben ise uzmanlığı yeni aldım ve devlet hizmet yükümlülüğü kurasına girdim. Kuraya girmeden önceki eş durumu mazeret talebib eşimin çalıştığı ilin A kadro olması nedeniyle reddedildi. Ben ise doğuda bir ile kura ile atandım. 1 senedir eşimden ayrıyım çocuklarım mağdur durumda. Dava açarsam kazanma ihtimalim var mı? Zorunlu hizmet bitince eşimin yanına atanmama ihtimalim de var bu puan konusu nedeniyle
  Teşekkürler

  • osman diyor ki:

   zorunlu hizmetinizin bitmesini bekleyin aksi takdirde yapacağnıız atanma talepleri reddedilecektir. zorunlu hizmetiniz bitince tayyin talebinde bulunun

 50. A.İhsan diyor ki:

  Osman Bey öncelikle verdiğiniz değerli bilgiler için teşekür ederim. Benim sorum da bu yönde olacak.
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde 657 sayılı Kanuna tabi 7/1 dereceli müfettiş yardımcısıyım. Eşim 1 yıl sonra dhy kurasına katılacak.
  Bildiğini gibi 5216 sayılı Kanunla İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinin sınırları, il sınırı olarak belirtilmiştir. Bu bağlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin görev sınırları Kocaeli olup, diğer bir ilde teşkilatlanması beklenemez.
  Bu bağlamda 217 sayılı KHK da yer alan bir kurumda memur olarak görev yapan ve başka bir ilde kadrosu bulunmasına imkanı olmayan benim durumumdaki bir kişinin eş durumu akibeti ne olur, böyle bir örnekle karşılaştınız mı?

  • osman diyor ki:

   yönetmeliğin 20. maddesinin 2. 1ıkrasında kıdem kadro ve derece olarak üst olmayı aramaktadır eşinizden üstte olmadığınız takdirde tayin için idareyi kısıtlayan bir şey yok

 51. Akif A. diyor ki:

  Osman Bey;
  Öncelikle Merhaba. Ben YLSY kapsamında yurtdışında master’ımı ypatıktan sonra Türkiye’ye geri döndüm. Şu anda Doktora yapmaktayım. Bir üniversite’de kadrolu Araştırma çalışmaktayım (Tıp dışında bir alan). Kadrom çakılı kadro. Eşim ise birkaç gün içerisinde ataması yapılacak pratisyen doktor. Eşim bulunduğum ile gelememesi durumunda eş durumu için başvurursam başarı şansı nedir?

  • osman diyor ki:

   artık şansı yok yönetmelikte buna ilişkin son düzenlemeler doktorların aleyhine durum yarattı ve mahkemelerde bu yeni düzenlemeyi esas almaktalar.

 52. levent diyor ki:

  mrb inşaat müh. bagkurluyum özel çalışıyorum eşim uzman dr mecburi hizmetbitirince eş durum tayini yapabilitmiyim…kolay gelsin…

 53. volkan diyor ki:

  Merhabalar. Erciyes Ünv. Tıp fak. de asistan doktorum. Eşimde aynı fakültede asistan. İkimizinde resmi bitirme süremiz (beş yıllık asistanlık süremiz) 2012 aralıkta sona eriyor. Fakat benim bölümümde hocalarım dekanlığa 1 yıl uzatma talebinde bulundular ve kabul edildi.Yani bitirme sürem 2013 aralık oldu. Eşim ise 2012 aralıkta bitirecek. Bu durumda eşim eş durumundan yararlanıp bulunduğumuz ilde bir hastaneye mecburi hizmet için atanabilir mi. Yoksa 5 yıllık asistanlık süremi aştığım için dikkate alınmaz mı?

  • osman diyor ki:

   burada 5 yıllık süreye bakılmıyor bağlı olduğunuz kurumdan kalan sürenin 6 aydan fazla olduğunu belgelendirmeniz yeterli

 54. levent diyor ki:

  slm,ben inşaat müh. 12 yıldır aynı ilde özel çalışıyorum bagkurluyum eşim uzman doktor olarak başka bir ile tayin oldu mecburi hizmeti bitince eş durum tayini isteye bilirmiyim. teşekkürle…kolay gelsin…

 55. Hüseyin diyor ki:

  Merhaba Osman Bey,
  Ben şu an eş durumu nedeniyle mecburi hizmetimi devlet hastanesinde uzman dr olarak yapmaktayım. Eşim şu an tıp fakültesinde asistan dr. olarak çalışmakta. 25 nisan 2013′ te süresi doluyor. Benim mecburi sürem 1 mayıs 2013 tarihinde doluyor. Sağlık bakanlığı Aralık 2012 tarihli 47. dönem devlet hizmet yükümlülüğü krasına beni almayı planlıyor. Aralık kurasını atlatabilmek için eşimin sürenin ne kadar uzaması gerekir? Bizim sonumuz ne olur?

 56. SELÇUK YAVUZ diyor ki:

  MERHABA OSMAN BEY,
  BEN 6 AY SONRA FİZİK TEDAVİ ASİSTANLIĞIMI BİTİRİP UZMAN OLACAĞIM VE KURAYA KATILACAĞIM. EŞİM BİYOLOJİ MEZUNU OLUP BENİMLE AYNI ÜNİVERSİTEDE ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KAPSAMINDA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞMAKTADIR. SORMAK İSTEDİĞİM SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖYP LİLERİN EŞ DURUMU TALEPLERİNE BAKIŞI NASILDIR ?
  İYİ ÇALIŞMALAR …

  • osman diyor ki:

   OLUMLU BİR BAKIŞ GÖSTERMEDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM. ANCAK EŞİNİZ TIP FAKÜLTESİNDE ÇALIŞIYOR İSE ŞANSINIZ YÜKSEK

 57. Damla diyor ki:

  Sayın Osman Bey, eşim 3 aydır uzman doktor olarak mecburi hizmetini yapmaktadır. Ben 2547 sayılı kanuna bağlı mühendislik fak. araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Başka bir ünv. atanma durumum olmadığı için eş durumundan eşim yanıma atanabilir mi? Bir diğer sorum ise atanma durumu olduğu taktirde mecburi hizmetini tamamlaması bir soruna yol açarmı?
  Teşekkür ederim.

  • osman diyor ki:

   DANIŞTAY ARTIK SİZLERİN ALEYHİNE DÜŞÜNÜYOR. BAKANLIK ATAMA NAKİL YÖNETMELİĞİNDE 2011 YILININ MAYIS AYINDA YAPILAN DÜZENLEME NEDENİYLE MAHKEMELERDE HAVA ÇALIŞANIN ALEYHİNE DÖNMÜŞ DURUMDA. MECBURİ HİZMETİ TAMAMLADIKTAN SONRA BAŞKA BİR YERE ATANACAK DİYE ZORUNLULUK YOK DAİMİ KADROLU BİR GÖREVE GELMEDİĞİNİZ SÜRECE EŞİNİZLE AYNI YERDE ÇALIŞMAYABİLİRSİNİZ DOÇENT VEYA PROF GİBİ

 58. sibel diyor ki:

  merhaba osman bey;
  eşim endokrin uzmanlığını alacak yılbaşında. bende yargıtayda memur olarak ( veri hazırlama ve kontrol işletmeni )olarak görev yapmaktayım. çalıştığım kurumun taşra teşkilatı bulunmaması sebeiyle eş durumu mazeretimşzin kabul edilme durumu var mı?*

  cevabınız için şimdiden teşekkürler…

 59. Selen diyor ki:

  Merhabalar Osman bey, ben iktisat fakültesinde araştırma görevlisiyim Nişanlım tıp Fakültesi’ni yeni bitirdi. Pretisyen hekim olarak yapılan atamalarda eş durumundan yararlanmak mümkün müdür? Teşekkürler

  • osman diyor ki:

   BAKANLIĞIN ATAMA NAKİL YÖNETMELİĞİNİN SON HALİ NEDENİYLE SORUNUZA OLUMLU CEVAP VEREMEYECEĞİM ZİRA ARTIK MAHKEMELERDE EŞİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLAN DOKTORLARIN NAKLEN ATANMA TALEPLERİNİ REDDEDİYOR.

 60. mete cankar diyor ki:

  mrb. osman bey..
  ben tabip olarak çalışan devlet hastanesi personeliyim.mecburi hizmetimi tamamladım. eşim ise inş. mühendisi ve 3 yıldır özel sektörde çalışıyor ssk’lı olarak. onun yanına atanmam mümkün mü ? bunu nsl yapabiliriz..
  Teşekkürler

  • osman diyor ki:

   SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA NAKİL YÖNETMELİĞİ SİZE BU İMKANI VERMİYOR. 20. MADDEDE HÜKÜM AÇIK ANAYASANIN 41. MADDESİNE AYKIRI BİR DÜZENLEME ANCAK HİZMETİN GEREKLERİ VE KAMU YARARI İLE BUNU PERDELİYORLAR, ÜZGÜNÜM, ANCAK SÜREKLİ ATAMA DÖNEMLERİNDE MÜRACAAT EDİNİZ, BİR ŞEKİLDE MECBURİ HİZMETİNDE BİTMESİ NEDENİYLE EŞİNİZİN YANINA ATANMANIZI YAPACAKLARDIR.

 61. dr. irfan diyor ki:

  Merhaba Av. Osman Bey;
  En son Mete arkadaşımızınki gibi, eşi özel sektör çalışanı olanların mecburi bitimi sonrası ”eşlerinin yanına” geri gidebilmek için vermiş olduğunuz yanıtta: ”Bir şekilde mecburi bitmesi nedeniyle atama yapacaklardır” derken bu tahmini ne kadarlık bir süreç olur, insiyatif nedeniyle kestirmek mümkün değil mi? Bakanlıktan tanıdıkla yapılabilinir mi, yani hızlandırmak bir yerde Ankara’ya gitmekten mi geçmekte? Ne yapmalı??
  Selam ve saygılarımla..

  • osman diyor ki:

   Sn. İrfan İnci
   Böyle bir süre yok atama nakil dönemlerini takip edip eşin yanına nakil talebinde bulunacaksınız. Yoksa Bakanlık siz istemedikten sonra tayin işi ile uğraşmaz. Saygılarımla.

 62. mehmet diyor ki:

  Osman bey merhaba, 2547 sayılı kanunun 33. maddesinin e bendi;
  “Uzman, çevirici ve eğitim – öğretim planlamacılarının atanmaları veya sözleşme ile görevlendirilmeleri; ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürlerin, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerisi ve rektörün onayı ile en çok iki yıl için yapılır. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. ÜÇÜNCÜ DEFA ATANMADAN SONRA SÜREKLİ OLARAK ATANABİLİRLER.” şeklinde. şu an uzman kadrosunda görev yapıyorum sürekli olarak atandım. bu durumda eşimin (uzman doktor) yanıma gelme süreci nasıl olur?

  teşekkürler, iyi çalışmalar

 63. fatih kiraz diyor ki:

  Osman Bey Merhabalar,
  Sitenize daha öncede yazmıştım. Ben erciyes üniversitesinde 2547’ye tabi araştırma görevlisiyim. Eşim Mersinde uzman doktor olarak mecburi hizmeti yapıyor. İdare mahkemesinden kaybettiğimiz davaya itiraz etmiştik. Danıştayda savcılık görüşüne gönderilmek üzere bekliyormuş. Biz artık davadan bir sonuç çıkmayacağına inanıyoruz. Zaten eşimin mecburi hizmeti de mart ayında bitiyor. Mart ayında eş durumu tayini istediğimiz taktirde 1. bölge A grubu il olan Mersinden 2. bölge B grubu olan Kayseri’ye atama isteyeceğiz. Bu tayin isteğimiz gerçekleşirmi? Memuriyet kıdemi olarak ben 12 yıllık araştırma görevlisiyim. Eşim banamı yoksa benmi eşime tabi olurum.
  Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim…

 64. Orhan diyor ki:

  Merhaba Osman bey,
  Ben PTT de 399-2 sayılı cetvelde bilgisayar mühendisi olarak çalışmaktayım.Eşim uzman doktor oldu ve biz eş durumundan başvuru yaptık.Ben başka bir ilde çalışamıyacağımı belgeledim.Fakat sağlık bakanlığı bizim başvurumuzu 21. maddeye göre reddeti.Biz dava açmayı düşünüyoruz.Davanın lehimize sonuçlanma ihtimali nedir?

  • osman diyor ki:

   Sn. Orhan GÜRBÜZ
   657 sayılı kanuna tabi veya o konun statüsünde çalışan kişilerin eşleri ile aynı yerde çalışmalarının yolu eşin uzman doktordan daha üst kadro ve derecede olmasına bağlıdır, aksi durumda farklı bakanlıklarda çalışan eşlerin aynı yerde çalışmasına olanak bulunmamaktadır. Açacağınız davanın bu gerekçelerle reddedilecektir. Ancak bu gerekçeler anayasanını 41. maddesine açıkça aykırıdır. İdare kamu yararı ve doktor açığı nedeniyle ülkeye doktorların adilane dağılımı gerekçesine dayanmaktadır. Ancak anayasal kural yönetmelikle çiğnenemez bu sebep önemlidir. Yargı şu an için bu tür davalara olumsuz bakmakta görünen o fakat atamaları yapan idare atama yapmadan önce bu hususları doğru değerlendirebilir. Dava açmanızı öneririm zira mücadele etmeden bir sonuç alınmasına olanak bulunmamaktadır.
   Saygılarımla.

 65. veli kurt diyor ki:

  osman bey iyi geceler ben yozgatta mecburi hizmetinin bitmesine bir ay kalmış uzman doktor olarak çalışıyorum. eşim medipol üniv. eczacılık fak kazandı ve okuyor mazaret kurasında – eşimin durumu kullanılabilir mi örnek davalar var mı? selamlar

  • osman diyor ki:

   Sn. Veli KURT
   Eşinizin öğrenci olması nedeniyle sizin onun yanına tayin talebinizin kabulüne olanak bulunmamaktadır.

   • özgür aydın diyor ki:

    Osman Bey,
    Ben Eylül’de uzmanlığımı alıyorum. Eşim Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi. Anladığım kadarıyla bizi talebimiz de reddedilecek. Yargı süreceinden sonuç almamız sizce olanaklı mı? Eşi öğrenci olan arkadaş pek yok. Bu durum düzenlemmemiş olabilir mi?
    Teşekkürler.

 66. murat basaran diyor ki:

  Ben uzman hekim olarak mecburi hizmete gidecem esimde üniversitede kadrolu hemşire.esimde benimle gideceğim yere gelebilirim ne yapmamız gerekir

  • osman diyor ki:

   Sn. Başaran
   Eşiniz öncelikle bulunduğu üniversiteden Sağlık Bakanlığına naklini isteyecek ve kurumlar arası onay mekanizması çalışktırılacak. Sonra eşiniz sizin bulunduğun ile gelebilir.

 67. pınar diyor ki:

  2012/1 yerleştirmeleriyle x il tarım müdürlüğüne tekniker olarak atandım aday memurum acaba aday memur iken bursa il tarım müdürlüğüne eş durumundan naki isteyebilirmiyim 657 kanun da aday memurlar farklı bir kuruma nakillerini isteyemez yazıyor aynı kurum içinde iller arası nakil yapılamaz yazmıyor acaba dilekçe yazsam nasıl bir sonuç alırım beni bu konuda aydınlatırsanız sevinirim.

  • osman diyor ki:

   Aday memurluğunuz bitmeden ve asaletiniz tasdik edilmeden nakliniz olanaklı görünmemektedir.

 68. Tolga diyor ki:

  Osman bey;
  Ben mecburi hizmetimin dolmasına bes ay kalmış uzman doktorum. Malatyadayim. Esim İSKİ de 657 ye tabi yüksek mimar ve mimar Sinan üniversitesinde doktora yapmakta. Ancak esimle aynı kadro derecesindeyiz ama ben maaş derecesi olarak ustdeyim. İSKİ nin başka ilde olmaması ve esimin doktorası nedeniyle ben esimin yanına İstanbula naklolmak istiyorum. Sizce şansımız var mı. Mecburi suremin bitmesini beklemelimiyim yoksa ilk kurada mı başvurmalıyız. Teşekkürler…

  • osman diyor ki:

   Sn. Tolga ;
   Atama kurasına muhakkak müracat ediniz red geldiğindede İlgili İdare Mahkemesinde iptal davası açınız.

 69. barbaros karagün diyor ki:

  osman bey merhaba öncelikle sizi rahatsız ettiğim için özürdilerim. bende mecburi hizmet magduru bir insanım kendim çocuk hematoloji onkoloji uzmanıyım . eşim 5 yıldır adana başkent üniversitesi hastanesinde uzman doktor olarak çalışıyor ve son 3 yıldır öğretim görevlisi beni mecburi hizmet kuurası ile personel dağılım cetvelinde istihdamı planlanmayan ve kadrosu bile olmayan bir ile sivasa atadılar. bende idare mahkemesine başvurdum . ancak 2ye karşı bir oyla red edildik. şimdi bölge idareye gittik . ama sanırım olmayacak çünkü artık hakimlerde ters karar vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. eşimin başkent üniversitesi olması 2547 sayılı kanuna tabi olması ve kanun hükmünde kararname ile kurulmasına ve resmi kurum kabul edilmesine rağmen yok sayılıyor bizi magdur ediliyoruz. örnek 5 dava verdik umudum yok ama bölge idareden sizce bir şey çıkarmı .

  • osman diyor ki:

   Sn. Barbaros KARAGÜN
   Mahkemeler konusundaki tespitiniz kısmen doğru, Ancak acı olanı Temyiz mahkemesinin sizin aleyhinize olması ve sonunda kararın oraya gidecek olması . Üzgünüm Başkent Üniversitesi Bildiğim kadarı ile vakıf yani özel zaten özel olduğu anda işler dahada değişiyor. Yasal yola başvurmuşsunuz bu olumlu sonuçta tarihe not düşülecektir. Bu davanızı sonuna kadar takip ediniz.

 70. İlter diyor ki:

  Merhaba Osman bey,
  Ben özel bir işletme sahibiyim fakat eşim Uzm.Dr. Mecburi hizmete başlayalı 5 ay oldu, 29/12 de nikahımız var. İşletmeler için sanırım 2 yıllık kesintisiz Bağ kur ödenmiş olması şartı aranmaktaymış, ben şirketi kuralı henüz 8 ay oldu, nikah sonrasında eş durumu başvurusu yapılabilme ihtimali var mı?
  Kabul edilmemesi halinde dava açarsak kazanma şansımız ne?

  İlginiz için şimdiden teşekkür ederim…

  • osman diyor ki:

   Sayın İlter ;
   Umarım istediğiniz gibi bir sonuç alırsınız ancak zor göründüğünü bilmenizi isterim .

 71. Abdullah diyor ki:

  Merhaba,

  Ben Merkez Bankasında uzman yardımcısı olarak çalışıyorum. Eşim gelecek sene asistanlığını tamamlayıp uzman doktor olacak. Bizim mazeret kurasındaki şansımız nedir.

  Verdiğiniz bilgiler için ayrıca teşekkürler.

  • osman diyor ki:

   Sn. Abdullah ;
   Bakanlık nezdinde şansınız bulunmamaktadır. Ancak Benim tavsiyem kuraya katılın mazeretinizi belgelendirin red cevabına karşı muhakkak dava açın. Merkez Bankasının taşra teşkilatlarının nerelerde olduğu belli bu sebeple sizin görevlendirilebileceğiniz taşra teşkiylatlarından birisine veya sizin bulunduğun ile tayin yapılması ailenin korunması için şart görünüyor. ANayasanın 41. maddesi devleti bu görevi veriyor bu sebeple müracaatlar yapılsın ve red halinde dava açılsın

 72. soner özcan diyor ki:

  Osman Bey Selamlar,

  Öncelikle siteniz çok faydalı, gerçekten çok şey öğrendim.

  Eşim 2011 mart ayında aile ve sosyal politikalar bakanlığına bağlı sinoptaki bir kurumda 657 kapsamında fizyoterapist olarak göreve başladı.
  ben ise ege üniversitesinde 2547 sayılı kanun kapsamında tıpta uzmanlık ihtisasımı yapmaktayım. 2011 ve 2012 başlarında eşim eş durumu mazereti nedeniyle 2-3 dilekçe verdi ve bunlar eşim aday memur olması nedeniyle reddedildi.(kurum içi yerdeğiştirme suretiyle atamalarda aday memurun atanmayacağı yönünde 657 sayılı kanunda bir ibare olmamasına rağmen).
  Aralık 2012 de asaleti tasdiğini aldı ve asil memur oldu. tekrar dilekçe yazdık. bu seferde benim 2547 sayılı kanun kapsamında çalıştığımdan ve sözleşmeli olduğumdan red ettiler. yazdığınız yazılardan anladığıma göre üniversiteler 217 sayılı khk kapsamındaki kurumlardan.

  ben 4 yılımı tamamladım ve 1 yılım kaldı. ben 217 kapsamındaki bir kurumda çalıştığımı belgelesem eşimin ataması kabul olurmu.

  Teşekkürler. İyi çalışmalar.

  • osman diyor ki:

   Sayın Soner ÖZCAN
   Eşinizin aday memur olduğu dönemde yapılan işlem dorğu olmakla birlikte asaletini almış olduğuna göre eşinizin sizin bulunduğunuz İzmir iline atanmasına engel bir durum bulunmamaktadır. Zire Sizin görev süreniz 6 aydan uzun ancak 1 yıl sonra uzmanlık ihtisasınız bittiğinde çeşenizin tekrar geldiği yere geri dönmesi durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Şunu unutmayın eş mazeret kurası ile yapılan atamalarda eşler bu mazeretlerinin sürdüğünü her yıl bakanlığa belgesi ile birlikte bildirmek ve bunu ispatlamak zorundadırlar. Aksi takdirde eş mazereti kalktığı gerekçesiyle eski görev aldığı yere veya ihtiyaç duyulan başka bir yere ataması yapılacaktır.

 73. Serdar Yılmaz diyor ki:

  Sayın Osman Bey,

  Ben Bağkur kapsamında serbest olarak çalışmaktayım.Eşim 657 4a kapsamında Diş Hekimi ve eş durumundan dolayı bulunduğuz ile tayinini yaptırmıştık. Her yıl Ocak ayında çalışmamın devam ettiğine dair belgeleri Bakanlığa sunmaktayız.
  Bağkur kapsamında Emeklilik sürem dolmak üzere ve emekli olarak çalışmaya devam edeceğim.
  Emekliliğim eş durumu tayin gerekçesini ortadan kaldırıp kaldırmadığı konusunda net bir bilgiye Yönetmelikte rastlayamadım.
  Bu konuda değerli fikirlerinizi almak isterim.
  İyi Çalışmalar Dileğimle.

  • osman diyor ki:

   Sayın Serdar YILMAZ;
   Emekli olmanıza rağmen aynı iş yerinizde çalışacağınızı söylüyorsunuz. Bu durumda şartlar değişmediğinden yine işinizle ilgili meslek örgütünden alacağınız faaliyete devam ediyor belgesi ile durumunuzu koruyacağınızı düşünüyorum.

 74. drvolkan diyor ki:

  merhaba osman bey ben antalya eğitim arastırma egitim hastanesinde asistan doktorum nisanlım tekirdagda uzman doktor ve mecburi hizmetini bitirdi.evlendiğimizde bana tabii olarak antalyaya gelebilir mi?

  • osman diyor ki:

   Kural Makam Kadro ve Derecesi üst olanın yanına gidilir. Bu sebeple görev yaptığınız hastanede makam kodra ve dereceniz eşinizden üstte ise o takdirde eşyinizin sizin yanınıza gelmesi olanaklıdır. Aksi durumda sizin onun yanına gitmeniz gerekecektir.

 75. hacer diyor ki:

  merhaba,
  ben uzman olarak nisan ayında atanacağım eşim şuan bulunduğum ilde yöke bağlı bir fakültede yüksek lisans yapıyor .aynızamanda da sınavla kazandığı bir kurumda 3 sene kursiyer olarak çalışarak görevde yükseliyor. çalıştığı kurumdan tayini olmuyor. çünkü sınavla kazanılıyor.eş durumuna başvursam bir sonuç elde edebilirmiyim?dava açsam sonuç elde edebilir miyim?
  saygılarımla..

  • osman diyor ki:

   Sayın Hacer ;
   Bir konuda hak iddia edebilmek için öncelikle o hakkı almayı amaçlamak gerekir. Eş mazeret kurasına baş vurmadan eşinizle aynı ilde görev alıp alamayacağınızı bilemezsiniz. Bu sebeple öncelikle bu kuraya müracaat şart.
   Bakanlık Doktora Yüksek Lisans ,araştırma görevlisi gibi ünvanlara itibar etmiyor. 2547 yi sadece Prof, Doç. bazende Yrd. Doç için algılıyor diğer kadrolar ona göre yok kadro ve eşin yanına ( istifa v.s. gibi yolla ) gidebilir kadro. Ancak Anayasanın 41. maddesi ve Devlet Memurları Kanununun 72-76. maddelerinin amacı yönetmelikte yasaklanan durumu ortadan kaldırmaktır. Yönetmelik ( Sağlık Bakanlığı Atama Nakil ) bu yasalara dayalı olarak çıkarıldığını söylüyor ancak görünen o ki yönetmelik hem anayasayı hemde yasaları çiğniyor. Keyfi bir durum yaratıyor Bakanlık lehine. Benim tavsiyem müracaatınızı yapın ve davanızı açın. Bir şeyler yapmak hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Yoksa yıllarca eşinizle bir araya gelemezsiniz. Unutmayın Anadoluda güzel bir söz vardır ” Ağlamayan çocuğa emzik verilmez”

 76. osman diyor ki:

  Sn. Güray AKDOĞAN
  sizin durumunuz makalede geçen konuyla tıpatıp uymaktadır. Eşinizin eş durumu mazeret kurasına katılarak sizin durumunuzu belgelendirmesi ve sizin olduğunuz ile atanmayı talep etmesi gerekir. Çamlıştığınız üniversite vakıf veya özel üniversite olmamak şartı ile. Bakanlık zaten talebi reddetmekte mahkemelerde özel veya vakıf üniversitesine sıcak bakmamaktadır. Atama talebiniz red gelir ise yasal yolları ( dava ) zorlamanızı tavsiye ederim.

 77. Hüseyin diyor ki:

  Merhaba
  Ben üniversitede 657 sayılı kanuna tabi diş tabibi olarak çalışmaktayım. Eşim kasım ayında uzmanlık eğitimini tamamlayarak mecburi hizmet kurasına girecek.Çalıştığım kurumun başka ilde teşkilatı olmaması sebebiyle eşim bulunduğum ile atanabilir mi?
  Sağlık bakanlığının kadro ünvan sıralamasında eşim kıdemli oluyor.Fakat bu sıralama sadece eşlerden ikisi de bakanlık personeliyken mi geçerlidir yoksa farklı kurumlarda olmamıza rağmen bizi etkilermi? Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim Osman bey.
  İyi çalışmalar dilerim

  • osman diyor ki:

   Sn. Hüseyin
   Kural alt kadroda olanın üst kadroda olan yanına gitmesidir. Sizin Üniversite Hastanesinde ( Tıp Fak. ) diş hekimi olarak çalıştığınızı belirtmişsiniz. Eşiniz ise Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastanede gröev yapmakta bu durumda farklı kurumlarda çalışıyorsunuz. Bu durum eş mazeretinizin kabul edilmeyeceği anlamına gelmektedir.
   (Bakanlığın sakat bir uygulaması var bu yönde ) üzerine gittiğinizde sizinde bakanlık emrine geçmeniz çözüm yolu olarak gösterilecektir o zaman eşinizin yanına gitmenizin yolu açılacaktır.
   Eş Mazeret Müracaatınızı yapın Bakan değişti bu aralar kast va kayırmalar artar buda size emsal teşkil eder. Gerçi ülkemizin veciz bir sözü vardır gelen gideni aratır. Ama ben daha farklı olacağını düşünüyorum. Katı ve anlamsız yanlış olan bakanlığın tutumunun biraz da olsa yumuşayacağını ümit ediyorum. Anayasının 41 ve 657 sayılı kannun 72 ve 76. maddeleri aile birliğinin korunmasını devlete görev olarak vermekte, bu görev hiyerarşik sıralamada yasalara göre daha altlarda olan yönetmelikle değiştirilemez. Eş Mazeret kurasına katılsın eşiniz ve müracatını yapsın olumsuzluk halinde dava açmanız gerekecek. Saygılarımla.

 78. hakan aydın diyor ki:

  selam öncelikle teşekkür ederim …

  ben bagkurluyum 12 yıldır özel çalışıyorum inşaat müh. eşim mecburi hizmette uzman dr patoloji bölümü … 2 ay mecburi hizmetin bitmesine eş durumu için tayin isteğinde buluna bilirmiyim… çok sağolun..

  • osman diyor ki:

   Sn. Hakan AYDIN ;
   Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinin 21. maddesinde çok net bir hüküm var.
   c) (Değişik:RG-21/5/2011-27940) Sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması halinde en az dört yıl; müracaat tarihi itibari ile son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini veya Bağ-Kur sigortalısı olanların Bağ-Kur borçlarını yapılandırdıklarını,
   Belgelendirmeleri gereklidir. Durumlarını bu şekilde belgelendirenlerin eşlerinin bulunduğu yerlere atanma talepleri, bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde işlem tesis etmek suretiyle değerlendirilir.
   buna göre şartlarınızı yeniden gözdeng eçirmenizi gerekmektedir. Saygılarımla.

 79. burcu diyor ki:

  Merhaba
  Eşim devlet hizmeti görevini yani mecburi hizmetini tamamlamış uzman tabip olarak çalıışmakta, ben ise öyp programı ile araştırma görevliliğine (tıp dışı)başlamayı planlıyorum. Eşim halen görevde olan uzman tabip eş durumu atamalarında benim görev yaptıgım üniversitenin bulunduğu ile tayin olabilir mi? Olmaz ve reddedilirse dava açma durumunda davayı kazanma ihtimalimiz nedir?

  • osman diyor ki:

   Sn. Burcu ;
   Öncelikle planlarınızı hayata geçirmeniz gerekir ki eşinizde tayin talep edip sizin yanınıza gelebilsin. Eşinizin Zorunlu hizmeti tamamlamış olması sizin açınızdan artı durum ancak bunun garantisi yok. Kaldı ki hangi üniversitede bu dedeğinizi yapmayı planlıyorsunuz vakıf ve özel üniversiteler ile devlet üniverseteleri arasında farklı bir uygulama mevcut. Araştırma görevlisi olmadığınız sürece eşinizin açacağı davalar redle sonuçlanacaktır. Saygılarımla.

 80. Ali diyor ki:

  Merhaba Osman Bey,

  Eşim Uzman Dr, mecburi hizmetini bu ay bitiriyor. Ben ise özel sektörde yöneticiyim(mühendis), 10 yıla yakın bir prim ödemem ve son 2,5 yılı kesintisiz aynı firmada çalışmaktayım.

  Bizim gibi eşi özel sektörde çalışanlar için vermiş olduğunuz cevaplara baktığımda eş durumundan atamanın mecburi hizmete başlayacaklar için zor olduğunu belirtirken, bizim gibi mecburi hizmetini bitirenler için mümkün olabileceği yorumunda bulunmuşsunuz.

  Şuanda açılan eş durumu kurasına başvurduk, ilgili tüm evrakları da ilettik, stratejik personel tanımlaması nedeniyle red gelmesini bekliyoruz ancak idari mahkemelerde olumlu sonuç alabilirmiyiz ?

  Paylaşmakta olduğunuz bilgiler ve yardımlarınız için çok teşekkürler.

  • osman diyor ki:

   Sn. Ali AYDINCI,
   Size tavsiyem gelecek olumsuz cevaba karşı İdari Yargıda iptal davası açmanız olacaktır. Mecburu hizmetin bitirilmiş olması sizin açınızdan olumlu bir durum. saygılarımla.

 81. mehmet diyor ki:

  Osman bey merhaba
  Eşim Temmuz 2012 tarihinde ihtisasını tamamlayarak uzman doktor oldu. Mecburi hizmet atamasıkurası öncesi 26.07.2012 tarihinde eş durumundan bana tabi olması için benim durumumu gösterir tasdikli personel tanıtma formunu kura komisyonuna gönderdim. Ben o tarihte inşaat mühendisi kadrosuyla Devlet Su işlerine ait bir bölge müdürlüğünde Şube Müdürlüğünü görevini vekaleten yürütmekteydim. Eşim bu tarihte uzman doktor olarak 3/3 kadro ve derecesine sahipti. Benim Fiili Kadro derecem de 3/2 idi. Bu haliyle eş durumu başvurumuz kabul edilmedi ve gerekçe olarak aynen ” …… eşi vekaleten şube müdürlüğü yapmaktadır; kadro ve derece olarak kendisi kıdemlidir.” şeklinde açıklama yapıldı.Hakikaten bu karar doğruydu. Bu durum üzerine 46.dönem mecburi hizmet kurasında eşim tercih yaparak benim çalıştığım il dışında farklı bir ildeki Devlet Hastanesine atandı.
  Ancak ben 18.01.2013 tarihinde çalıştığım Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdür Yardımcılığı görevine 1/1 kadro derecesi ile asaleten atandım. Değişen bu durum üzerine 29.01.2013 tarihinde 2013 yılı 1. dönem (şubat ayı) eş durumu kurasına tekrar başvurduk. Başvuru ekine durumumu gösterir tasdikli personel tanıtma formunu ekleyerek kura komisyonuna gönderdim. Bu formda hizmet sürem 13 yıl 2 ay 27 gün, fiili D/K: 1/1, Kadro ünvanı ve derecesi: Bölge Müdür Yardımcısı /1 , Hizmet sınıfı: Genel İdari Hizmetler yazmakta. Buna karşılık bu tarihte (29.01.2013) Eşimin hizmet süresi 12 yıl 1 ay 20 gün (4430 gün), ünvanı uzman doktor, kadro derecesi 2 olup maaş derecesi 1/1 dir. Hal böyle iken yine benim durumumu kabul etmeyip eş durumu başvurumuzu reddetmişler. Sağlık Bakanlığı PBS’ den öğrendiğimiz bu. Başka bir açıklama da yok. Daha önce eşimin kadro derecesi daha kıdemlidir ve ben vekaleten şube müdürlüğü yaptığım için başvurumuz reddedilmişti ancak şimdi hizmet sürem, kadro derecem daha üstün, idari bir kadro ve asaleten olduğum halde başvurumuz yine reddediliyor. Peki öyleyse bu durumda benim eşimin yanına gitmem lazım. Ancak Eşimin çalıştığı devlet hastanesinin bulunduğu ilde Bölge Müdür Yardımcısı olarak gidebileceğim bir yer yok. Devlet su işleri olarak bu ilde Bölge Müdürlüğü yok. Sadece taşra Şube Müdürlüğü var. Orada da en üst kadro Şube Müdürlüğü (daha alt bir kadro). Bölge Müdür Yardımcıları Bölge Müdürlüklerinin olduğu yerlerde var. Eşimin çalıştığı hastaneye en yakın DSİ Bölge Müdürlüğü farklı bir ilde ve mesafe 140 km. Bu durumda kura komisyonunun sehven bir hata yaptığı kanaatinde olduğum için ve geri dönülmez bir noktaya gelmeden bana yardımcı olmanız için yazıyorum. Bu hafta komisyon görevini sonlandırmadan size yazdığım bilgiler doğrultusunda yardımcı olabilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

  • osman diyor ki:

   SN. Mehmet Akif BALTA
   Sorununuzla ilgili olarak size tavsiye edeceğim yegane çözüm derhal idari yargıda bu işlemin iptali için dava açmanızdır. Davayı eşiniz açacak eş mazeret kurası reddedildiği için bu konuda profesyonel yardım almak isterseniz bulunduğunuz yerdeki bir avukata danışabilirsiniz. Bizim bu konuda yardımımızı talep ederseniz gerekli hukuki yardımlar size verilecektir. Saygılarımla.

 82. mevlüt ertuna diyor ki:

  Osman bey oncelikle tesekur ederim bizlere yardımcı oldugunuz için, ben tayın olarak kayseriye atandım eşim de tarım müdürlüğünde çalışmakta onu ise 60 km mesafede bi ilçeye verdiler. Benım işim geregi yatılı olarak il dışına gitmekteyim cocuklarımı okuldan almak ve süt izinlerinde sıkıntılar yaşamaktayım bunu tarım mudurune solememıze ragmen yonetmelıkte es durumundan tayın 1 yıl diyor ve ozaman gelse bile bakarız diyor almak istemiyor. Bu durumda cocuklarımın büyük sorunlar beklıyo ve aile bütünlügüm bozuluyo bu durumda ne yapabilirim
  yardımcı olursanız sevinirim.

  • osman diyor ki:

   Eş Durumu mazereti için 1 yıllık olayın ne olduğunu anlayamadım. Henüz ikinizden birisi asil memur değil mi? bu bir yıllık süre hatalı ancak ne için size bunu söylediler o konuyu aydınlatmanız lazım. Kural ast üste tabidir. Kimin kıdem kadro ve derecesi üstse ast ona tabi olarak tayin olacaktır. Saygılarımla.

 83. ABDURRAHMAN diyor ki:

  SAYIN OSMAN BEY BEN MECBURİ HİZMETİMİ VANDA YAPMAKTAYIM. EŞİM MALATYADA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ.DAVA AÇTIK VE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALDIK. BUNDAN SONRA EŞİMİN YANINA TAYİN İSTEYEBİLMEM İÇİN NE YAPMAM GEREKLİ. BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ İÇİN BENİ BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM.

  • osman diyor ki:

   DAVA AÇMIŞSINIZ VE YD KARARI ALMIŞSINIZ DAHA NE İSTİYORSUNUZ TAYİNİNİZ EŞİNİZİN YANINA ÇIKACAK

 84. DrAlper diyor ki:

  Merhaba Osman Bey,
  Eşim Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde Araştırma Görevlisi, ben de yakın zamanda uzmanlığımı tamamlayacağım. Yeni yapılan değişikliklerle mecburi hizmette eş durumu tayinimin İzmir’e çıkma ihtimali var mıdır? Eğer olumsuz bir yanıt alırsak ne tür bir yol izlemeliyiz?
  Teşekkürler

  • osman diyor ki:

   ANILAN MAKALEDE SİZİN KONUMUNUZDA OLANLARIN İZLEYECEĞİ YOL AÇIKÇA BELİRTİLMİŞ BULUNMAKTADIR EŞ MAZERET KURASINA MÜRACAAT EDİP ÇIKACAK SONUCA GÖRE ŞAYET EŞ MAZERETİNİZ KABUL GÖRMEZSE KESİNLİKLE DAVA AÇMANIZI TAVSİYE EDERİM. DAVA AÇMAK İSTEDİĞİNİZDE VEKALET İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE BÜROMUZDAN HUKUKİ YARDIM ALABİLİRSİNİZ.

 85. ertan boz diyor ki:

  eşim üniversitede işletme muhasebe finansman dalında araştırma görevlisi. (asistan) ben zorunlu hizmette ardahan devlet hastanesinde göz hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. eş durumu için başvursam sonuç nasıl olur? teşekkürler

 86. ERTAN BOZ diyor ki:

  merhaba. eşim üniversitede 2547 ye tabii işletme fakültesinde araştırma görevlisi. ben zorunlu hizmetteyim. eş durumuna başvursam nasıl sonuçlanır? teşekkürler

 87. mehmet koncalar diyor ki:

  Merhaba Osman bey öncelikle yardımlarınız için çok teşekkür ederim. ben yakında tıp fakültesi anestezi bölümünden uzmanlığımı alacağım eşim başka bir ilde müzik öğretmenliği bölümünde 2. sınıf öğrencisi devlet hizmet yükümlülüğümü onun yanında tamamlamamın bir yolu varmı?

 88. fatih kiraz diyor ki:

  Osman Bey Merhaba,
  Mersin idare mahkemesinden kaybettiğimiz dava için itiraz ettik. Davamız danıştayda sonuçlanmış. Yaklaşık iki aydır dava sonucunun tebliğ edilmesini bekliyoruz. Kalemi aradım davanız sonuçlandı ama hala imzada deniliyor. Sonuçlanan davanın taraflara tebliğ edilmesi ile ilgili yasal bir süre var mıdır? Yoksa beklemeye devam mı edeceğiz?
  İyi çalışmalar….

 89. Duygu diyor ki:

  Merhaba osman bey ben kadrolu diş hekimiyim eşim ise kadrolu öğretmen. İkimizinde kıdemi 8/1. Ben 2 aylık hekimim eşim 3 yıllık öğretmen. Eşimin yanına tayin isteyebilir miyim?

  • osman diyor ki:

   Eşinizden daha üst konumda ve kıdemde olduğunuz için sizin eşinizin yanına tayin talebinizin reddedilme ihtimali mevcuttur.

 90. Pınar diyor ki:

  Merhabalar, 2 aydır düzcede uzman olarak mecburi hizmettteyim. Eşim ünv de fen fakültesinde 33/b kadrosunda kalıcı araştırma görevlisi. Yard doç ünv aldı ancak henüz kadro yok. Dava açmıştık yürütme durdurma istemimiz reddedildi. Haziranda danıştay yeni bir kararla ünv araştırma görevlilerinin memur olduğunu bildirmiş. Avukatımız bu kararı da ekleyerek bölge idareye dosyayı gönderdi
  Sonuç sizce ne olur
  Teşekkürlet

  • osman diyor ki:

   Sn. Pınar Hanım ;
   İlgili Karar Danıştay 5. Dairesinin 03.02.2012 gün ve 2010/7742 E-2012/386 K sayılı ilamı, Kararda Danıştay çok net ifadelerle ” Belirli bir kadroya bağlı olarak yürütülen görevin, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin ( A) bendinde düzenlenen memurluk görevi ile aynı paralelde olduğunun kabulü gerekir. Buna göre, 217 sayılı KHK kapsamında yer alan üniversitelerdeki uzman kadrolarının Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliği’nin 20. maddesinin 2. Fıkrasında yer alan memur kadroları gibi değerlendirilmesi ve bu kadrolarda istihdam edilen personelin eşlerinin anılan maddeden yararlandırılması, personel hukuku ilkelerine uygundur” denilerek, Üniversitede Öğretim elemanı, akademik personel olarak çalışanlarında memur statüsünde kabul edilmesi gerektiği ve bu sebeple de Atama Nakil Yönetmeliğinin 20. Maddesine tabi oldukları verilen bu kararla netlik kazanmıştır. Kararda Danıştay ; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3. maddesinde, bu Kanunda geçen kavram ve terimler tanımlanmış, maddenin (p )fıkrasında öğretim yardımcıları arasında “uzman” a yer verilmiştir.
   Aynı Kanunun “Öğretim Yardımcıları” başlığı altında düzenlenen 33. maddesinde, araştırma görevlileri, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim programcılarının hukuki durumu belirlenmiş, maddenin (b )fıkrasında, uzmanların, öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarla, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulanma alanlarında görevlendirilen öğretim yardımcıları olduğu hükme bağlanmıştır.
   Aynı maddenin (e )fıkrasında, uzmanların atanmalarının veya sözleşmeli olarak görevlendirilmelerinin; ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürlerin, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerisi veya rektörün onayı ile en çok iki yıl için yapılacağı kuralına yer verilmiş, maddenin devamında atanma süresi sonunda görevlerinin kendiliğinden sona ereceği belirtilmiş, bunların yeniden atanmalarının mümkün olduğu, bu takdirde de ilk atama usulünün uygulanacağı belirtilmiş, üçüncü defa atamadan sonra sürekli olarak atanabilecekleri öngörülmüştür.
   Anılan madde ile sözleşmeli olarak istihdam edilen uzmanların, maddede öngörülen süreden sonra belirli bir kadroya atanmalarına olanak sağlanmış, bu düzenleme ile idari hizmet sözleşmesi ile çalışan uzmanlara belirli bir süre sonra (3. kez sözleşme imzalandıktan sonra )asli ve sürekli bir kamu hizmeti yürütmek amacıyla kadroya geçme olanağı tanınmış bulunmaktadır.
   Personel hukukunun temel kavramlarından olan kadro, kamu görevlisi ile idare arasında bağ kuran önemli bir araçtır. Asli ve sürekli bir kamu hizmetinin yürütüldüğü yerde varlığından söz edilebilen “kadro” kavramı; personelin bulunduğu yeri, yaptığı işi gösteren ve yürüttüğü asli ve sürekli kamu hizmetini tanımlayan önemli bir kavramdır. 657 sayılı Yasanın 33. maddesinde öngörülen “Kadrosuz memur çalıştırılamaz.” kuralı ile memurların bir kadroya bağlı olarak istihdam edilmelerinin zorunlu olduğu ifade edilmiş, kadro ile memur arasındaki bağlantı net bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu bağlamda, belirli bir kadroya bağlı olarak yürütülen görevin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (A )bendinde düzenlenen memurluk görevi ile aynı paralelde olduğu kabul edilmelidir.
   Bu hale göre, 217 sayılı KHK kapsamında yer alan Üniversitelerdeki uzman kadrolarının Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 20. maddesinin 2. fıkrasında yer alan memur kadroları gibi değerlendirilmesi, bu kadrolarda istihdam edilen personelin eşlerinin anılan maddeden yararlandırılması personel hukuku ilkelerine uygun olacaktır. ” demektedir.
   Benzer konuda Danıştay İdare Dava Daireleri verdiği emsal niteliğinde olan 25.11.2009 gün ve 2009/851 sayılı kararında da belirtildiği gibi ” Bir idari işlemin iptali için açılan davada, idarece işlemin tesisine esas olması gereken bir hukuk kuralı değerlendirilmeyerek, ( Atama Nakil Yönetmeliğinin 20.maddesi) başka bir nedene dayalı olarak işlem tesis edilmiş olduğunun ( Atama Nakil Yönetmeliğinin 21. maddesi ) yargı yerince saptanmış olması halinde, davanın yasal temelinin değiştirilebileceği…” açıktır.
   Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 20. maddesinde, personelin eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunabilmesi için; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta statüsüne bakılmaksınız çalıştığını belgelemesinin gerektiği; eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyor ise, varsa o kurumla yapılan protokol hükümlerinin dönem beklenilmeden uygulanacağı, ancak başka kurumda çalışan eşin, Bakanlık personelinden Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve görev bakımından üst olması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması halinde eş durumu ataması değerlendirilerek yapılacağı, teşkilatın bulunmaması veya bir başka yerde istihdamı mümkün olmayan hallerde, Bakanlığın ilgili kurumla koordinasyon sağlayarak eş durumu atama talebini değerlendireceği, bu hallerde atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 72. maddesi hükümlerinin uygulanacağı hükmü getirilmiştir.
   Stratejik personele ilişkin bir düzenleme Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliğinin 20.maddesinde bulunmamaktadır. Yasada hüküm olmayan bir husus red gerekçesi yapılamaz.
   Atama Nakil Yönetmeliğinin 21. maddesinde “… Bu yönetmelik kapsamında görev yapan ve eşleri bu yönetmeliğin 20. Maddesi kapsamında bulunmayan personelin atama talebinde bulunabilmesi …” denildiği için anılan yönetmelik hükmü işine de geldiği için idarece uygulanmaya çalışılmaktadır.
   Bölge İdare Mahkemesinin lehinize karar vermesi gerektiğini düşünüyorum ancak bunun için Üniversitede görev yapan eşin Ünv. Personel Müdürlüğünden kaç yıldır o kadroda görev yaptığını tevsik eden bir belge alması ve mahkemeye sunması yararlı olacaktır.

 91. Murat Acar diyor ki:

  İyi günler Osman bey, ben 2547 sayılı yök kanunu 50/D maddesine göre edebiyat fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Eşim ise yeni ftr uzmanı oldu, ağustos ataması için evrakları hazırladık ve yarın göndereceğiz. Fakat ret geleceğine eminiz, ret geldikten sonra idare mahkemesinde eş durumu mazeretimizi kabul ettirme olasılığımız yüksek midir?

  • osman diyor ki:

   Kaç yıldır bu görevdesiniz buna ilişkin belgeye kaç yıldır Üniversitede Araştırma görevlisi olarak çalışmakta olduğunu net yazdırın, Bakanlık sizi 21. maddeye tabi kılmaya çalışıyor bu sebeple Yönetmeliğin 20. maddesine göre işlem tesis ettirmeniz gerekli en az 3 yıldır sözleşmeniz yenileniyor ise Danıştay kararına göre memur statüsünde sayılmanız gerekiyor. Buda Atama nakil yönetmeliğinin 20. maddesinin uygulanması demek bu madde sizin lehinize 21 uygulanırsa aleyhe durum doğacaktır. Saygılarımla.

   • Murat Acar diyor ki:

    İyi günler Osman bey, dediğiniz gibi 2009 yılından beri çalıştığıma dair yazıyı da bakanlığa gönderdim fakat geçmiş dönem atamalarına bakınca genelde eşleri tıp dışı alanlarda ar.gör. olan hekimlerin eş durumu ret gelince açıklama bölümüne 20 ve 21. maddeye denilmiş. Böyle bir sonuç bizim aleyhimizde bir durum mudur? Bu arada eşim 16 ağustos’tan itibaren üniversiteden ücretsiz annelik iznine ayrılırsa 52. dönem atamasında yayınlanan ismi kuradan önce silinir mi? Veya ücretsiz izne ayrılma işini atanılan yerden almak daha mı iyi olur? Teşekkür eder, iyi bayramlar dilerim.

 92. pınar diyor ki:

  Cok tesekkur ederim osman bey. Esim 11 yildir universitede ve dediginiz gibi bununla ilgili belgeyi verdik.
  Bir sorum daha olucak davaya bakan hakimlerden 2 tanesi red 1 tanesi yurutmeyi durdurmayi kabul etmisti.hakimlerle karsilikli bir gorusmenin faydasi olur mu ve yurutme durdurma talebinin reddedilmesi dava sonucunu olumsuz etkiler mi?
  Boyle bir dava ortalama ne kadar surede sonuclanir?
  Simdiden cok tesekkurler

 93. ahmet diyor ki:

  osman bey merhaba..ben muş malazgirtte uzman hekim olarak zorunlu hizmetimi yapıyorum…eşim adanada 8 yıldır aynı yerde eczacı olarak çalışmakta…zorunlu hizmetim bittiğinde eşimin yanına tahin isteyebilirmiyim…isteyemez isem mahkemeye gitsem bir şansım olurmu…iyi günler

  • osman diyor ki:

   Sn. Ahmet GÖK

   SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ’nin 21/3 maddesindeki şartları taşıyorsanız derhal müracaat ediniz red gelmesi halinde bulunduğunuz ilin bağlı olduğu İdare Mahkemesinde iptal davası açmanızı öneririm İlgili yönetmelik maddesi ektedir. Saygılarımla.

   (3) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan ve eşleri 20 nci madde kapsamında bulunmayan personelin eşlerinin;

   a) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre açıktan istihdam edilenler ile geçici işçiler hariç statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olduğunu ve teşkilatının bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu,

   b) Milletvekili, noter, belediye başkanı, muhtar veya birliklerde; genel sekreter, başkan, stratejik personel kapsamında olup hastane yöneticisi veya başhekim olduğunu,

   c) Sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması hâlinde müracaat tarihi itibari ile en az üç yıl, son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini veya Bağ-Kur sigortalısı olanların Bağ-Kur borçlarını yapılandırdıklarını,

   ç) Devlet tarafından işyeri sahiplerine prim ödeme kolaylığı ya da prim affı getirildiği dönemlerde sigorta primi kesilen işyeri çalışanın bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu veya Maliye Bakanlığı makamlarından alacağı belge ile,

   d) Kamu kurum ve kuruluşlarında geçici işçi olarak çalıştığını ve müracaat tarihi itibari ile en az üç yıl, son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini,

   belgelendirmeleri hâlinde eşlerinin bulunduğu yerlere, bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde atanabilirler.

   (4) Ancak, üçüncü fıkranın (c) bendine göre yapılacak yer değiştirmelerde; kısa çalışma ödeneğinin ödendiğini veya işverenin zorunlu olarak yer değiştirdiğini belgelendirenler ile askerlik nedeniyle işyeriyle ilişiği kesilenlerden askerlik dönüşü aynı yerde en geç iki ay içerisinde tekrar göreve başlayanlar için, müracaat tarihi itibariyle üç yıllık prim ödeme şartı aranmakla birlikte bulunduğu yerde iki yıllık kesintisiz prim ödeme şartı aranmaz. Doğum ve hastalık nedeniyle alınan ücretsiz izinler hariç olmak üzere bir yılda toplam üç ayı aşan her türlü kesinti, sigortalılık süresinin tespitinde kesinti olarak değerlendirilir. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışanlardan askerlik süresini borçlanıp primlerini ödeyenlerin askerlikte geçen süreleri üç yıllık süre kapsamında değerlendirilir.

 94. seyhan diyor ki:

  Osman bey merhaba. Ben mecburi hizmetimi tamamlayan uzman doktorum. Eşim yaklaşık10 yıldır aynı şirkette özel sektörde mühendis. Daha önce eş durumuna başvurduk ve red cevabı aldık. Sonra dava açtık kazanamadık. Nerdeyse 40 yaşımıza geldik hala bir düzenimiz yok. Birimizin işten ayrılması dışında ne yapabiliriz. bilgilendirirseniz sevinirim

  • osman diyor ki:

   Sn Seyhan ÖZKANUS
   Açtığınız davanın hangi gerekçe ile reddedildiğini yazmamışsınız. SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ madde 21/3’de mevcut yasal düzenleme

   (3) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan ve eşleri 20 nci madde kapsamında bulunmayan personelin eşlerinin;

   a) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre açıktan istihdam edilenler ile geçici işçiler hariç statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olduğunu ve teşkilatının bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu,

   b) Milletvekili, noter, belediye başkanı, muhtar veya birliklerde; genel sekreter, başkan, stratejik personel kapsamında olup hastane yöneticisi veya başhekim olduğunu,

   c) Sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması hâlinde müracaat tarihi itibari ile en az üç yıl, son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini veya Bağ-Kur sigortalısı olanların Bağ-Kur borçlarını yapılandırdıklarını,

   ç) Devlet tarafından işyeri sahiplerine prim ödeme kolaylığı ya da prim affı getirildiği dönemlerde sigorta primi kesilen işyeri çalışanın bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu veya Maliye Bakanlığı makamlarından alacağı belge ile,

   d) Kamu kurum ve kuruluşlarında geçici işçi olarak çalıştığını ve müracaat tarihi itibari ile en az üç yıl, son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini,

   belgelendirmeleri hâlinde eşlerinin bulunduğu yerlere, bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde atanabilirler.

   (4) Ancak, üçüncü fıkranın (c) bendine göre yapılacak yer değiştirmelerde; kısa çalışma ödeneğinin ödendiğini veya işverenin zorunlu olarak yer değiştirdiğini belgelendirenler ile askerlik nedeniyle işyeriyle ilişiği kesilenlerden askerlik dönüşü aynı yerde en geç iki ay içerisinde tekrar göreve başlayanlar için, müracaat tarihi itibariyle üç yıllık prim ödeme şartı aranmakla birlikte bulunduğu yerde iki yıllık kesintisiz prim ödeme şartı aranmaz. Doğum ve hastalık nedeniyle alınan ücretsiz izinler hariç olmak üzere bir yılda toplam üç ayı aşan her türlü kesinti, sigortalılık süresinin tespitinde kesinti olarak değerlendirilir. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışanlardan askerlik süresini borçlanıp primlerini ödeyenlerin askerlikte geçen süreleri üç yıllık süre kapsamında değerlendirilir.
   şeklinde olup aynı yönetmeliğin son fıkrasında Stratejik personelin atama taleplerinde üçüncü fıkranın (a), (c), (ç) ve (d) bentleri ile yedinci fıkrası uygulanmaz demektedir. Mahkemeler bunu esas alarak açılan davaları reddetmektedir. Ancak siz zorunlu hizmetinizi bitirdiğinizi halada eş durumu tayinininiz kabul edilmediğini belirtiyorsunuz. Eşinizin çalıştığı ilin neresi olduğu belirtmemişsiniz fakat zorunlu hizmetinizi sonlandırıp normal göreve devam ettiğinize göre sizin eş mazeret talebinizin kabul edilmesi gerekir. Zorunlu hizmet sonrası yeniden eşinizin bulunduğu ile nakil talebinde bulunun. Bunun reddi halinde ise şu anda görev yaptığınız ilin bağlı olduğu yer idare mahkemesinde iptal davası açmanızı öneririm. Saygılarımla.

   • gülnur şenyağcı diyor ki:

    Merhaba Osman Bey,
    Bakanlık ne yazık ki stratejik personeli tabip, uzman tabip ve diş tabibi olarak tanımladığı için mecburiyi bitirip bitirmemenin bir anlamı olmuyor. Her seferinde ret geliyor. Acaba 16 Ağustos 2014 te yayınlanan değişiklikle eşi özel sektörde çalışan ve gerekli şartları sağlayanların tayin talepleri olumlu sonuçlanır mı? Bu konudaki görüşünüz nedir?
    Bir de gözümüzün önünde bizlere uygulanan kanun ve yönetmeliklerin hiç uygulanmadığı, keyfi, olmazı oldurarak yapılan tayinleri biliyoruz. Bunlar hakkında ne yapabiliriz? teşekkürler

    • osman diyor ki:

     Sn. Yağcı ;
     Siz benim eski müvekkilimsiniz bu sebeple size benim en büyük tavsiyem eşinizin mevcut durumu ve iş yerinin Manisa’da olması nedeniyle hiç zaman kaybetmeden derhal anılan işlemin iptalini talep etmeniz olacaktır. Özellikle yeni yönetmelik size bu yönden olumlu imkanlarda vermektedir. Emsalleri şikayet yerine davanızda kullanmayı düşünmeniz daha yapıcı olacaktır. Çünkü asıl olan eşlerin bir arada olmasını sağlamaktır, İdare keyfi ve eşitsiz bir tutum takınıyor, evet haklısınız ama bu eşitsis durum sizin emsaliniz olacak ve lehinize mahkemece yorumlanacaktır.

 95. Pınar diyor ki:

  Benim davam olumlu sonuçlandı, tabi dava sonuçlanana kadar mecburi hizmetimin 9 ayı bitti. Darısı diğer meslektaşlarıma..

  • seyhan diyor ki:

   E şiniz ne iş yapıyordu acaba. bizim mecburi hizmet sonrasındada şansımız yok. 21 maddenin c bendi direk iptal çünkü

   • Pınar diyor ki:

    Seyhan bey eşim Hacettepe Ünv Fen fakültesinde araştırma görevlisi. Doktorasını bitirdi. Yard doç oldu ama kadro gelmedi. Şubatta Doçentlik sınavına giriyor. 11 yıldır aynı yerde. Umarım sizin içinde herşey yoluna girer

 96. ahmet diyor ki:

  Merabalar osman bey esimde bende uzman farkli illerde uzman doktoruz es durumu icin basvurduk ve basvurumuz kabul edildi.ancak bulundugum kurumdaki bashekim personel ihtiyaci var diye atamayi bana teblig etmiyor boke bi hakki varmi bilginiz varsa sevinirim

  • osman diyor ki:

   Merhaba ;
   Hastane idaresinden sorumlu olan başhekimlik olup
   Hastanenin ve bulunduğu bölgenin hekimsiz kalmaması
   İçin bazı yetkileri bulunmaktadır ancak bu sonsuz
   Olmayıp kamu yararı ile sınırlıdır. Idare haklı
   Beklentileri engelleyecekse, aksi durum sorumluluk
   Gerektirir, başhekimliğe ihtarname çekmenizi
   Kamu hastaneleri kurumunun kararını keyfi olarak
   Uygulamadığını kanuna karşı işlem yapmakta olduğu
   Nü kanunu ve yönetmeliğin kendisine bu hakkı vermediğini
   Yaptığı işlemin sonuçlarındanda sorumlu olduğunu
   Anayasanın 41. Maddesine aykırı davrandığını bildiriniz
   Ve atama nakil kararının derhal size tebliğ edilmesini
   Aksi takdirde doğacak şahsi zararlarınızdan sorumluluğu
   Bulunduğunu yasal haklarınızı saklı tuttuğunuzu bildirin
   Saygılarımla

 97. dilek dal diyor ki:

  Merhabalar;
  Cerrahpasa tip fak.de taserona bagli hemsire olarak calismaya basladim daha sonra univeristenin kendi bunyesinde calisilan birimin ozelligine gore 4b li alimlarla 4b li calismaya devam ettim. En son secimlerden once 5 yil cakili kalma sarti ile 657 ye tabii oldum.(01.04.13/ asaletim tastik olunmadi daha). Esim ayni universitede asistan cerrah, seneye 2015 agustosta ilisigi kesilecek ve kasimda atama yapilacak. Ayni zamanda ayni universitede de ankolizan spondilit (romatoloji) takipli hasta kendisi. Esimin zorunlu hizmeti sizce istanbul olabilir mi? Doguya atanirsa da benim onunla gitmem mumkunmudur? (Esimin memuriyeti benden daha fazla)
  Tesekkurler…

  • osman diyor ki:

   Eşinizin sağlık mazereti nedeniyle İstanbul’da kalmayı talep etmesi ve tedavinin de İstanbul’da yapılmasının zorunlu olduğuna dair Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu nu bakanlığa sunması gerekli. Aksi taktirde İstanbul dışında bir yere tayini yapılacaktır. Sizin sözleşmenizde 5 yıl aynı yerde çalışmanız gerektiği bildirilmesi ve asaletinizin tasdik olmaması nedeniyle tayin talebinde bulunmanızda olanaksız görünmekte.
   Saygılarımla.

 98. ÖZGÜR diyor ki:

  SELAMLAR VE SAYGILAR OSMAN BEY
  BEN BİTLİS MERKEZDE ZORUNLU HİZMETE ATANMIŞ BİR UZMAN DOKTORUM.EŞİM İZMİR DEU HASTANESİNDE KADROLU HEMŞİRE OLARAK ÇALIŞIYOR.BEN BAKANLIKLA GÖRÜŞTÜĞÜMDE EŞ DURUMU TALEBİ BULUNAMAYACAĞIMI ,VE BULUNURSAMDA RET VERİLECEĞİNİ BİLDİRDİRLER,EŞİMİN KURUMUDA MUAFFAKİYET VERME KONUSUNDA ZORLUK ÇIKARACAK GİBİ DURUYOR,SİZCE NASIL BİR YOL İZLEMELİYİZ
  SAYGILARIMLA

  • osman diyor ki:

   Sn. Özgür;
   Durumunuz sıkıntılı kadro derece ve rütbe olarak eşinizden üsttesiniz bu sebeple eş mazereti nedeniyle atanmanız zor. Zorunlu hizmeti bitirdikten sonra yeniden atanma talebinde bulunmanız ve İzmir çevresinde bir yere naklen atanmayı istemeniz gerekecek.
   Saygılarımla.

 99. turgay diyor ki:

  osman bey merhaba ben dişhekimiyim ve en son atamalarda şırnak silopi devlet hastanesine atandım. eşim amasya üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. öğretim üyesi değil, elemanı olarak geçiyor. doç. prof . yrd doç ünvanları yok. yaklaşık 8 yıldırda bu kadroda. şimdi ben eş durumu tayini göreve başlayıp hemen isteyebilirmiyim. yoksa eş durumu atamalarını bekleyecekmiyim. yada asaletim tasdik olacak diye 1 sene bekleme sürem olacakmı. biraz aydınlatırsanız sevinrim

  • osman diyor ki:

   Sn. Turgay Bey ;
   Şartlarınız uygun, eş mazeretine müracaat ediniz. Sizin eş mazereti nedeniyle atamanızın eşinizin bulunduğu Amasya iline yapılması gerekmektedir. Red cevabı aldığınızda dava açmak için büromuzla irtibata geçebilirsiniz. Saygılarımla.

 100. mehmet diyor ki:

  Osman bey merhaba, devlet memurlarinin yer degistirme suretiyle atanmalarina iliskin yonetmelikte 16 agustos tarihinde yapilan degisiklikler kgretim elemani uzman ve doktorarin es durudan birlesmeleri konusunda faydali olabilir mi. Yeni duzenlemeyle es durumu tayinlerinlerinde unvan ve kideme bakilmayacagi seklinde bir degisiklik yapilmis.

  http://www.memurlar.net/haber/480010/

  Ayrica bu duzenlemeden sonra saglik baanliginin yonetmeligi degistirmesi gerekmez mi? Dayanak olarak ustteki yonetmeligi aliyor. Tesekkurler, iyi calismalar

  • mehmet diyor ki:

   Osman bey merhaba, devlet memurlarinin yer degistirme suretiyle atanmalarina iliskin yonetmelikte 16 agustos tarihinde yapilan degisiklikler ogretim elemani-uzman doktorlarin es durudan birlesmeleri konusunda faydali olabilir mi. Yeni duzenlemeyle es durumu tayinlerinlerinde unvan ve kideme bakilmayacagi seklinde bir degisiklik yapilmis.

   http://www.memurlar.net/haber/480010/

   Ayrica bu duzenlemeden sonra saglik bakanliginin yonetmeligi degistirmesi gerekmez mi? Dayanak olarak ustteki yonetmeligi aliyor. Tesekkurler, iyi calismalar

 101. İbrahim ÖZDEMİR diyor ki:

  Osman bey; tüm değerlendirmelerinizi okudum. Açıklamalarınız için teşekkür ederim.
  Ben 1998 yılından beri bir üniversitede idari kadroda Mühendis olarak görev yapıyorum (Derece/Kademe:2/3).
  Eşim ise 2001 yılında pratisyen hekim olarak göreve başladı. Şu an itibariyle; başka ildeki bir üniversitede asistan dr. olarak ihtisasını yapmaktadır (Derece/Kademe:2/2).
  Eşim önümüzdeki yıl uzmanlık eğitimini bitirecektir.
  Eş durumundan benim bulunduğum yere gelebilir diye düşünüyorum. Sizin yorumunuz nedir?
  Saygılar….

  • osman diyor ki:

   Sn. Özdemir ;
   657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapıp yapmadığınızı yani memur olup olmadığınızı yazmamışsınız. Bu nedenle vereceğim cevapların sağlıklı olması biraz şüphe götürür Zira, siz akademik personel değilsiniz. Devlet memuru statüsünde de değilseniz o takdirde sözleşmeli personel statüsünde olma durumunuz mevzu bahis olup, bu durumda da sigortalılık durumunuzun kesintisiz en az 3 yıldır sürüyor olması gerekmektedir. Eski yönetmelik ve halen yürürlükte olan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama Nakil Yönetmeliği esas alındığında eş mazeretinizin kabul edilmesi zayıf görünüyor. Ancak Eşinizin bakanlık nezdinde değil de bir başka üniversite nezdinde asistan Dr. olarak çalıştığını söylediğiniz için bu tür atamalarda Sağlık Bakanlığının dahli olmayıp üniversiteler arası muvafakat ile atamalar, nakiller yapılabilmekte bunun için eşinizin çalıştığı Üniversite Rektörlüğüne müracaat ederek, sizin görev yaptığınız yerdeki üniversiteye atamasına onay vermelerini talep etme durumu mevcut olup, bu yolu kullanmanızı tavsiye ederim.
   Şayet eşiniz zorunlu hizmet için Bakanlık kurasına dahil olacak ise o takdirde Bakanlığın atama nakil yönetmeliğine tabi olacak bu durumda da eş mazeret talebiniz reddedilecektir. Bakanlığın klasikleşen yaklaşımı budur. Devlet Memurları Atama Nakil Yönetmeliğinde 16.08.2014 tarihinde yapılan değişiklik sonrası Bakanlık henüz kendi atama nakil yönetmeliğini ( 6 aylık süresi var) oluşturmadığından buradan ne tür bir yönetmelik çıkacağı henüz bilinmemektedir. Bu Yönetmeliğin belki lehe hükümleri alacaktır beklemek gerektiğini düşünüyorum. Bu yönetmelik yayınlandığında veya eşiniz zorunlu hizmet için başka ile atandığında, dava açmanızı tavsiye ederim, büromuz açılacak davada vekiliniz olarak görev almaya hazırdır.
   Saygılarımla.

 102. özge diyor ki:

  osman bey merhaba,

  halk bankasında mufettisim. Bildiğiniz gibi halkbank 217 sayili
  kanuna tabi bir kurum olmasına rağmen banka personeli 2001 yılından itibaren özel hukuk
  hükümlerine tabi çalışmakta. ancak benim grup merkezim ankara ve ankara dışında görevlendirilememekteyim. Eşim ise uzman tabip mecburi hizmet atamasina girecek, eş durumu başvurusunda bulunduk, ancak başvuru esnasında bize talebimizin büyük ihtimalle red edileceği söyledi. bize bu konuda ne onerirsiniz, sizce şansımız var mi? teşekkür ederim. saygılarımla.

  • osman diyor ki:

   Sn. Kuzu ;
   Size öncelikli tavsiyem red yazısı gelince derhal ilgili idare mahkemesinde iptal davası açmanız olacaktır. Çünkü özel sektör veya 217 sayılı KHK kapsamında olmanızın yeni Devlet Memurları Atama Nakil Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile pratik bir önemi kalmamış olup, önemli olan kamu personeli kapsamı ve özel sektör ise 3 yıl boyunca kesintisiz prim ödeme şartıdır bu şartı yerine getiren çalışanların eşlerinin eş nakil talebinin kabul edilmesi yasa hükmü halieneg elmiş olup, Kamu Hastaneleri Kurumunun keyfi atama red kararlarının bu aşamada büyük bir öneminin olmadığını düşünüyorum. Dava açmanızı tavsiye ederim, büromuz açılacak davada vekiliniz olarak görev almaya hazırdır.
   Saygılarımla.

Leave a Reply