İTFAİYE ERİ ALIMINDA YENİ DURUM ;

Bilindiği üzere son dönemde Belediyeler memur ihtiyaçları için yeni bir adrese kavuşmuştular. Belediye İtfaiye Yönetmeliği.

Bu yönetmelik ile birlikte memur alımlarında yaşanan sıkı denetim büyük bir ölçüde gevşemiş ve bütün belediyeler hummalı bir çalışma ile itfaiye eri alımına başlamışlardı. Yasadaki bu boşluk uygulayıcıları elinde ölçüsüz bir kullanıma sebep olunca o yasanın denetimini yapacak olan yargı için o maddenin iptali artık zorunluluk haline gelmektedir.

Deyim yerinde ise Belediye memurluğu itfaiye erliğinden geçer olmuştu.

Danıştay Onikinci Dairesi, açılan bir dava üzerine 21.09.2011 gün ve 2011/5607 sayılı Yürütmeyi durdurma kararı ile “ itfaiyeci alımında sözlü sınav yapılmasına imkan sağlayan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16. maddesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. fıkralarının yürütülmesini durdurmuştur”

Bu karara göre, Danıştay kararının İçişleri Bakanlığına tebliğinden itibaren artık sözlü sınavı da içeren itfaiyeci alım ilanı yayımlanamayacaktır.

KARARIN İPTAL GEREKÇESİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav olan KPSS dışında sözlü olarak gerçekleştirilebilecek ikinci bir sınavın yapılması ve yapılma usulleri öngörülmüş olup yukarıda belirtildiği gibi nesnel bir yöntem olan merkezi sınavdan sonra her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın yapılması merkezi sınavın nesnel koşullarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağı gibi il özel idareleri ve belediyelere, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile kurdukları birliklere ait B grubu kadrolara merkezi sınav sonuçları ve adayların tercihleri dikkate alınarak yerleştirme ve atama yapılırken aynı hukuksal durumda bulunan belediye itfaiye kadrolarına atamada ikinci bir sınav yapılmasının öngörülmesi eşitlik ilkesine aykırı olduğundan ve subjektif değerlendirmelerin oluşabilmesine yol açıcı etkileri bulunduğundan, dava konusu yönetmeliğin 16. maddesinin belirtilen fıkralarında belediyelerin de tabi olduğu Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe ve hukuka uygunluk bulunmamaktadır

Bundan Sonra ne olacaktır;

Bu nihai bir karar değildir. Dava devam edecektir ancak dana önce 2008 yılında nasıl 25 yaş yönetmelikte aranan yaş şartı iken bu konuda da verilen Yürütmeyi durdurma kararı ile yönetmelikte hala 25 yaş yasada 30 yaş artık uygulanıyor ise İtfaiye eri alımında da KPSS sınavları esas alınacak ve o sınav sonucuna göre yerleştirme yapılacak, belediyelerin sözlü sınav ile memur alması artık olanaksız hale gelmiş olacak atamalar merkezi sistem tarafından yapılacaktır. Bir nevi memur alımı zorlaşacaktır. Yeni bir yasal düzenlemeye kadar artık işlem bu şekilde daha önce zabıta memuru alımı işleminde nasıl bir uygulama içerisinde olunuyorsa o şekilde hareket edilecektir.

Bu karar memuriyet alımını zorlaştıran bir karardır. Ancak İl Özel İdarelerinin ve Belediyelerin bu yönetmeliğin ilgili hükmünü çok ölçüsüzce kullandığı ve itfaiye eri ihtiyacı olmamasına karşın oradan diğer birimlere kaydırma yaparak memur alımını kolaylaştıran sistemin bu karar ile önü tıkanmıştır.

İlgili karar ve İçişleri Bakanlığının savunma dilekçesi yazı ekindedir.

Anılan Mahkeme kararının Belediyelerimiz hakkında hayırlı olması dileğiyle.

AV. OSMAN DÜZGÜN

09.01.2012 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YÖNETMELİKTE YAPILAN YENİ DEĞİŞİKLİKLER YAYINLANMIŞTIR. BUNA İLİŞKİN RESMİ GAZETE EKTEDİR

9 Ocak 2012 PAZARTESİ
Resmî Gazete

Sayı : 28168

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:
BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) İlk defa memuriyete atanacaklardan;

a) Atama başvuru formu,

b) Diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı ya da Kurumca onaylı sureti,

istenir. Atama başvuru formunda başvuru sahiplerinin T.C. Kimlik numaraları, sabıka kaydı olmadığına dair beyanları, askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanları ve görevini devamlı olarak yapmaya engel bir sağlık durumu olmadığına dair beyanları yer alır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek 1 inci madde eklenmiştir.

“Belediye itfaiye raporlarının verilmesine ilişkin uyulacak usul ve esaslar

EK MADDE 1 – (1) Belediye itfaiye teşkilatına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporunun düzenlenmesi için başvurulması halinde belediye itfaiye teşkilatının ilgili görevlisi başvuruya konu işyerini yerinde inceler ve raporunu, yaptığı tespitleri esas alarak hazırlar. İtfaiye raporu verilmesi işlemleri sırasında başvuru sahiplerinden yangın söndürme cihazı belgesi (fatura veya dolum fişi fotokopisi), işyerinden yangın tedbirlerini aldığına dair taahhütname veya diğer bir belge istenmez.

(2) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre itfaiye raporu gerektirmeyen işyeri kapsamında yer alan işyerleri için belediye itfaiye teşkilatınca itfaiye raporu düzenlenmez. İtfaiye raporu gerektirmeyen işyerleri için itfaiye raporu alınmak üzere başvurulması halinde başvuru sahibine itfaiye raporu düzenlenmeyeceği hususu yazılı olarak bildirilir.

(3) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporunun düzenlenmesi için yapılan işlemler sırasında itfaiye raporuna konu binaya ait yapı ruhsatı belgesine gerek duyulması halinde yapı ruhsatına ilişkin bilgiler Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden alınır. İtfaiye raporunun düzenlenmesine ilişkin işlemler sırasında başvuru sahiplerinden ayrıca yapı ruhsatı belgesinin sureti istenmez.

(4) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereği yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporlarına ilişkin bilgiler elektronik ortamda kayıt altında tutulur ve itfaiye raporunun düzenlendiği gün itfaiye raporuna ilişkin kayıtlar yetkili idareyle elektronik ortamda paylaşılır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/10/2006

26326

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/4/2007

26490

danıştay 12.dairesinin ilgili kararı