NOT 4 : YENİ YÖNETMELİK YAYINLANDI. Bakanlık yeni yönetmeliği 04.04.2015 gün ve 29316 sayılı resmi gazete ile yayınlanmıştır. Yeni yönetmelik ilk anda görüldüğü kadarıyla doktorlar için tam bir hüsrandır. Zira eski yönetmeliğin 21. maddesinin son fıkrasında (11)yer alan ” Stratejik personelin atama taleplerinde üçüncü fıkranın (a),(c),(ç) ve (d) bentleri ile yedinci fıkra uygulanmaz” ibaresi artık doğrudan 20. maddeye son fıkra olarak (7 ) ” Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (c)bendi ile beşinci fıkrası uygulanmaz” denilmiştir. Bakanlık aynı bakanlık daha önce 21. maddede yer alan yasağı asıl maddeye 20. maddeye ekleyerek İdari Yargıda verilen iptal kararlarının önünü kesmeye çalışmaktadır. Verilen kararların içeriğinin aile birliğini tesis etme yükümlülüğüne ilişkin olduğunu bakanlık hala kavrayamamıştır. Dolayısıyla hukuka uygun kararlar hukukun üstünlüğüne inanan mahkemelerce verilmeye devam edecek ve yeni içtihatlarla bu yönetmeliğin anılan hükümlerinin uygulanamayacağını bakanlık bir kez daha görecektir. Yeni yönetmelikle ilgili detaylı ve doyurucu bir çalışma ileri de sayfamızda paylaşılacaktır. Bu düzenleme, konumuz açısından 16.08.2014 tarihli yönetmelik değişikliğinin de gerisinde kalmıştır. Bu yönetmeliğin iptali için Türkiye Tabipler Odası nezdinde tüm doktorların girişimde bulunması gerekmektedir. Bakanlık Memuruna eş mazereti nedeniyle atama izni verirken aynı maddede bu izni kaldırması hukuk yapma tekniği açısından son derece hatalıdır. 16.08.2014 tarihinde Devlet Memurları Atama Nakil Yönetmeliği değiştirildi. O değişiklikte ” Geçici Madde 5 – (Ek: 30/6/2014-2014/6578 K.) Kamu kurum ve kuruluşları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yönetmeliklerini bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler.” denilmekteydi. Verilen süreye uyulmaması bir kenara çerçeve yönetmelikte olmayan kısıtlama 04.04.2015 tarihli yönetmelikle getirilmiş görünmektedir. Bu durum nomlar hiyerarşisine tamamen aykırıdır. Yönetmeliğin 20. maddesinin son fıkrasına getirilen kısıtlama ve keyfilik Anayasının 41. maddesi ile Milletlerarası sözleşmelere ve Devlet Memurları kanunun 72,74,ve 76. maddesine ayrıca çerçeve yönetmeliğe açıkça aykırıdır. Uygulanabilirliği bulunmamaktadır. Ancak Bakanlık bu yönetmelikle atama nakil taleplerini bir dönem daha engelleye bilecektir, mahkemelerce bu keyfiliğe prim tanınmayacağı ve yeni bir çıkış yolu bulunacağından bu durumun geçici olacağını düşünüyorum. Anılan işlemler aleyhine davalar açılmadığı sürece uygulama böyle sürüp gidecektir. Herkes hakkını kanun önünde aramak zorundadır bu aynı zamanda Anayasal bir haktır. (Türk Tabipler Birliği, 06.04.2015 tarihinde internet sayfasında ” Stratejik personel tanımlamasıyla hekim ve uzman hekimlerin farklı bir kurala tabi tutulmaları, hukuka uygun değildir. Bu nedenle Türk Tabileri Birliği tarafından, hekimlerin aile birliğinin sağlanması amacıyla yürüttüğü girişimler sürdürülecek ve Sağlık Bakanlığı Yönetmeliğinin hukuka aykırı düzenlemelerinin iptali için dava açılacaktır.” denilerek 04.04.2015 tarihli yönetmelik aleyhine dava açılacağı bildirilmiştir. Bu yaklaşım doğru ve yerindedir. ) 62. dönem “eş mazeret ” kura sonuçları bakanlık internet sayfasında açıklanmış olup, bu dönem için red alanların şu hususu unutmamaları ve açılacak davalarda bunu da göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Hukuki Güvenlik ilkesi. HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİ Anayasa’nın 5. maddesiyle devlete yüklenen, vatandaşların refah, huzur ve mutluluk içinde yaşamalarını sağlama, maddi ve manevi varlıklarını geliştirmek için gerekli ortamı hazırlama ödevinin bir sonucudur. Bu yönüyle, hukuk devletinin önemli bir unsuru olarak hukuki güvenlik ilkesi, yalnızca hukuk düzeninin değil, aynı zamanda belirli sınırlar içinde, bütün devlet faaliyetlerinin, belirli oranda önceden öngörülebilir olması anlamını taşır. Yani şunu demek istiyorum. 62. dönem devlet hizmet yükümlülüğü eş mazeret kurası takvimi açıklandığında ve başvurular yapıldığında (PBS üzerinden başvurular 25.03.2015-27.03.2015 tarihlerinde sona erdi) yürürlükte olan yasal düzenleme Devlet Memurları Yer Değiştirme Suretiyle Atama Yönetmeliği idi. (16.08.2014 tarih ve 29090 sayılı Resmi Gazetede ) Bu yönetmeliğin geçici 5. maddesi nedeniyle Bakanlığın yönetmeliğinin uygulanma olanağı yoktu. Dolayısıyla hukuki güvenlik ilkesi gereği müracaat tarihinde yürürlükte olan yönetmeliğin 62. dönem kuralarına uygulanması gerekirken bakanlık müracaattan sonra ancak karardan önce 04.04.2015 tarihinde yayınladığı Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları Atama Nakil Yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliği esas almış ve değişiklik sonrası oluşan yasal düzenleme gereği eş mazeretlerini reddetmiştir. Bu husus müracaat anında yürürlükte olan hukuk ile karar anında yürürlükte olan hukukun farklı ve memur aleyhine olması nedeniyle hukuk güvenliği açısından sorunlu bir uygulamadır ve dava da bununda tartışılması gerekir diye düşünüyorum.