NOT 11 : Danıştay 16. Dairesinin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı sonrası bu karara Sağlık Bakanlığı ve T.T.B. ayrı ayrı itiraz etmiş olup, şu anda Danıştay dosya sorgu bölümünden yapılan sorgulamalarda Danıştay İdari Dava Dairelerinin verdiği ( 2015/1421 )  görülen K.Red K.Kabul kararının içeriğini karar henüz herhangi bir yerde yayınlanmadığından bilemiyoruz. Ancak T.T.B. itiraz sebepleri olan a) Stratejik personel tanımı ve ayrımı b) Geçici görevlendirme c) İl içi atamalar d) Yöneticilerin sözleşmelerinin fesh edildikleri yere atanmalarına dair düzenleme e) Müracaat sınırlandırması f) Komisyon çalışma usulleri olup, Danıştay 16. Dairesince verilen karar T.T.B. tarafından da itiraza konu edildiği için anılan k. kabul ve k.red kararı bu yönden de T.T.B. lehine olabilir. Yani önceki kararda eşleri serbest meslek erbabı olan kişilerin lehine verilen kararın kaldırıldığı yolundaki kaygı ve endişe şu an için çokta yerinde görünmemektedir. Çünkü Danıştay 16. Dairesinin özel sektör çalışanları lehine verdiği kararın tutarsız hukuki dayanağı güçsüz bir karar olmadığını düşünüyorum yani kararın gerekçeleri güçlü dolayısıyla verilen yürütmeyi durdurma kararının bu yönden sorun oluşturmayacağı inancındayım. Ancak aynı konuda eşi ASELSAN’da çalışan bir doktorun Siirt İl’inden Ankara İl’ine atanma talebinin reddine ilişkin Bakanlık kararının iptali için doğrudan Danıştay 5. Dairesine açılan davada Danıştay 5. Dairesinin  27.10.2015 gün ve 2015/2452 E sayısı ile verdiği Yürütmeyi Durdurma ( YD) kararına karşı Bakanlığın yaptığı itirazın Danıştay İdare Dava Dairelerince ( D.İ.D.D.) 2016/1 sayılı kararı ile kabul edilmiş olması açıkçası düşündürücü can sıkıcı bir durum bununda altını kalın çizgilerle çizmek gerekmektedir. D.İ.D.D’lerinin 2016/1 nolu kararı henüz diğer karar gibi yayınlanmamış olduğundan verilen karar usule mi ? yoksa   esasa mı ilişkin ? bunu da bilemiyoruz. Ancak şu anki mer’i durum eşi özel sektörde çalışanların lehine olup, hala başvurmamış doktorlarımızın derhal zaman kaybetmeden eş mazereti nedeniyle 360 günlük süreyi de kurtarıyorlarsa bakanlığa naklen atanma talebinde bulunmaları yapılacak en doğru hamle olacaktır.