16.08.2014 tarihli yönetmeliğin geçici 5. mad gereği en yenisi de yoldadır) ) Bu genel açıklamalardan sonra konumuza dönecek olursak, eşi Akademik personel olan ve ilk kez ataması yapılacak olan Uzman Doktorların eş mezareti nedeniyle katıldığı kuralarda Sağlık Bakanlığının kendi yönetmeliğini dahi farklı, keyfi uygulamasına ve bunu durduran İdari Yargı, Danıştay kararları ışığında Bakanlığın tutumunun yanlışlığına baktığımızda ; Sağlık Bakanlığı her atama dönemi öncesinde evli olan uzman doktorlar için eş kurası düzenlemekte, Bakanlık kurum internet sayfasından müracaatları kabul etmektedir. Müracaat esnasında eşin çalıştığı kurumdan alınan, başka bir yere atanmasına olanak olmadığına dair yazı ile , evlilik durumunu tescil eden nüfus aile kayıt tablosu, evlilik cüzdanı ve ikametgah ( atanmak istenen yerde ikamet edildiğini gösteren) istenmektedir. Bunları tamamlayıp kuruma gönderdiğinizde, eşiniz herhangi bir Üniversitede Akademik kadroda görevli ise emin olacağınız bir sonuç bulunmaktadır. Siz eşinizin bulunduğu İl’e atanmayacaksınız ve eş durumu mazeretiniz reddedilecektir. Red gerekçesi olarak, Bakanlık kurum internet sayfalarında, klasik olduğu üzere ” Atama Nakil Yönetmeliğinin 21. maddesi ” gösterilecektir. Bunun sebebi ; Sağlık Bakanlığına göre Üniversitelerin 217 sayılı K.H.K kapsamına girmemesidir. Oysa Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 21. maddesinin yedinci fıkrasında “Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan ve eşleri bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında bulunmayan personelin atama talebinde bulunabilmesi için eşlerinin; a) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine göre istihdam edilenler ve aynı Kanunun 86 ncı maddesine göre açıktan istihdam edilenler ile geçici işçiler hariç statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olduğunu ve teşkilatın bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu,(…) Belgelendirmeleri gereklidir. Durumlarını bu şekilde belgelendirenlerin eşlerinin bulunduğu yerlere atanma talepleri, bu yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde işlem tesis etmek suretiyle değerlendirilir. ” hükmüne göre , personelin eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunabilmesi için, statüsüne bakılmaksızın eşinin ” 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ” kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığının belgelenmesi gerekmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’nın “Bütçe Türleri ve Kapsamı” başlıklı 12. maddesinde üniversiteler “özel bütçeli idareler ” arasında sayılmış ise de, 5436 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un geçici 3. maddesinde, ilgili mevzuatında gerekli düzenleme yapılıncaya kadar, mevzuatta katma bütçeli idarelere yapılan atıfların, katma bütçeli idare iken, 5018 sayılı Yasa’da özel bütçeli idareler kapsamına alınan kamu idareleri bakımından, ilgisine göre bu idarelere yapılmış sayılacağına işaret edilmiş bulunması karşısında, Üniversitelerin de 217 sayılı K.H.K. kapsamında olduğunda duraksama bulunmamaktadır. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun aldığı 25.11.2009 gün ve 2009/851 sayılı kararında da çok açık bir şekilde ” Üniversitelerin 217 sayılı K.H.K kapsamında olduğu ” belirtilmektedir.