( ayrıca tebligat yapılırsa süre tebilgat tarihinden itibaren başlayacaktır) Dava açarken 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 4001 sayılı Yasayla değişik 27. maddesinde öngörülen koşulları da gerçekleştiğinden, yani İdarenin eş mazereti nedeniyle naklen atanma talebini reddetmesinin açıkça hukuka aykırı olması ve aile birliğinin tesisi açısından telafisi güç zararların doğumuna sebep olacağından Yürütmeyi Durdurmayı istemeyi de ihmal etmemek gerekmektedir. Ayrıca davada Cevap süresinin kısaltılması veya cevap verilinceye kadar Yürütmenin Durdurulması talebinde bulunulması cevap verildikten sonrada Mahkemece Yürütmeyi Durdurma kararı verilmişse devamının istenmesi yararlı olacaktır. Aile toplumun temel taşıdır. Eşleri birbirinden ayırarak verimli bir çalışma yaratamazsınız. Bu sürekli sağlık raporları alınmasını doğurur, ülkemizde atanmayı bekleyen bir çok insan mevcuttur. Şartları uyanları atamak yerine mazeret bildirenleri zorla bir yere atamak verimliliği sağlamayacak bunun yanında eşlerin birbirinden kopararak aile sorunlarının çıkmasına sebep olunacaktır. Devlet kendisine Anayasa ile verilen görevleri eksiksiz yapmak zorundadır. Bu sebeple eşi Akademik kadroda çalışan ve üniversitenin kurulu bulunduğu İl dışında bir başka yerde görevini ifa edemeyecek olan sağlık personelinin eş mazeret kurasının daha Bakanlık nezdinde yapılan müracaat sonucunda kabulü daha gerçekçi ve hukuki olacaktır. Bu şekilde Mahkemelerin de iş yükü gereksiz yere artırılmamış olacaktır. AV. OSMAN DÜZGÜN