YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/702

K. 2013/1676

T. 15.2.2013

• TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MARUZ KALINAN İŞ GÜCÜ KAYBINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Sigorta Şirketinden Tahsili İstemi/Davanın Türk Ticaret Kanununda Sayılan Hususlardan Olduğu – Ticaret Mahkemesinde Görüleceği )

• TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Maruz Kalınan İş Gücü Kaybından Kaynaklanan Tazminatın Sigorta Şirketinden Tahsili İstemi – Ticaret Mahkemesinde Uyuşmazlığın Çözümleneceği/Davanın Türk Ticaret Kanununda Sayılan Hususlardan Olduğu )

• SİGORTA ŞİRKETİNE KARŞI AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Maruz Kalınan İş Gücü Kaybından Kaynaklanan Tazminatın Sigorta Şirketinden Tahsili İstemi/Davanın Türk Ticaret Kanununda Sayılan Hususlardan Olduğu – Ticaret Mahkemesinde Görüleceği )

• TİCARET MAHKEMESİNDE UYUŞMAZLIĞIN GÖRÜLECEĞİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Maruz Kalınan İş Gücü Kaybından Kaynaklanan Tazminatın Sigorta Şirketinden Tahsili İstemi – Ticaret Kanununda Düzenlenen Hususlarla Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Bütün İşlem ve Fiillerin Ticari İş Olduğu )

• TİCARİ İŞ ( Ticaret Kanununda Düzenlenen Hususlarla Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Bütün İşlem ve Fiillerin Ticari İş Olduğu – Sigorta Şirketine Karşı Açılan Tazminat Davasının Ticaret Mahkemesinde Görüleceği )

6102/m.4, 5, 1483

ÖZET : Talep, trafik kazası nedeniyle maruz kalınan iş gücü kaybından kaynaklanan tazminatın sigorta şirketinden tahsili istemine ilişkindir. Türk Ticaret Kanununda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir. Davanın, Türk Ticaret Kanunun 1483 vd. maddelerinde sayılan hususlardan olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda uyuşmazlığın Ticaret Mahkemesinde görülmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat istemine ilişkin talep hakkında Antalya 7. Asliye Hukuk ve Antalya 6. Asliye Ticaret Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Talep, trafik kazası nedeniyle maruz kalınan iş gücü kaybından kaynaklanan tazminatın sigorta şirketinden tahsili istemine ilişkindir.

Antalya 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, T.T.K.’da düzenlenen sigorta hukukuna ilişkin talep hakkında Ticaret Mahkemelerinde bakılacağına dair hüküm bulunduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.

Antalya 6. Asliye Ticaret Mahkemesi ise, Zorunlu Mali mesuliyet sigortasının T.T.K.’da değil 2918 sayılı yasada düzenlenenen mecburi sigorta olduğu, taraflardan her ikisinin tacir olmadığı gibi davanın T.T.K.’da düzenlenen hususlardan da olmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.

Türk Ticaret Kanunun 4. maddesinde, bu kanundan doğan hukuk “davalarının” ticari dava sayıldığı, aynı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında, bir yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu kanunun 4. maddesi hükmünce ticari sayılan “davalara”, ticaret mahkemesinde bakılacağı hususları düzenlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunun 3. maddesinde,” Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir.” düzenlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunun 1483 ve devamı maddelerinde “zorunlu sorumluluk sigortalar” düzenlenmiştir.

Bir hukuki işlemin veya fiilin T.T.K.’nın kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen bu kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bir hukuki işlemin veya fiilin olması gerekir.

Somut olayda, talebin trafik kazası nedeniyle maruz kalınan iş gücü kaybından kaynaklanan tazminatın sigorta şirketinden tahsili istemine ilişkin olduğu, davanın, Türk Ticaret Kanunun 1483 vd. maddelerinde sayılan hususlardan olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda uyuşmazlığın Ticaret Mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 Sayılı HMK.’nın 21. ve 22. maddeleri gereğince Antalya 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 15.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DAVALILARDAN BİR TANESİDE ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTA ŞİRKETİ İSE AMAN DİKKAT ZAMAN KAYBINA UĞRAMAYIN.

Diyelim ki, Trafik kazası sonucu müvekkilinizin aracında meydana gelen hasar nedeniyle, kazaya karışan diğer aracın sürücüsüne, malikine ve aracın sigortacısına karşı dava açacaksınız. Eskiden bu davayı ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE açıyordunuz.

Yeni Ticaret Kanununda yapılan düzenleme ve H.M.K. gereği artık Asliye Hukuk Mahkemeleri yukarıda emsal olarak bildirilen kararı ve aşağıda bildirilen Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin kararlarını gerekçe göstererek, tensiple birlikte GÖREVSİZLİK kararı vermekte ve GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKEMESİ olduğunu bildirmektedirler.
Mahkemeler Kararlarının Gerekçesinde özetle;
6335 Sayılı Kanunla değişik Türk Ticaret Kan. 4. Ve 5. “…Maddelerinden bahisle,Asliye –Ticaret Mahk. Arasındaki ilişkinin GÖREV İLİŞKİSİ olduğu vurgulanmış,bu nedenle resen nazara alındığı …” açıklanmakta
Kararda, ayrıca davanın ticari dava olduğuna ilişkin şöyle bir açıklama yapılmaktadır :
“….Yapılan değişikliklere göre bir davanın ticari dava sayılabilmesi için;
1-Kanunda açıkça görevin ticaret mahkemesinde olduğuna ilişkin düzenleme bulunması (Örneğin İİK ‘nun 156. maddesinde yapılandüzenlemeye göre iflas davaları) ,
2-a) Davanın, Ticaret Kanununda düzenlenen bir husustan kaynaklanması,

b) Ya da Türk Ticaret Kanununun 4/1-b,c,d,e ve ffıkralarında düzenlenen davalardan olması,
3-Her iki tarafın tacir olması ve ticari işletmeler ile ilgili hususlardan doğan davalardan olması gerekmektedir.
Bu açıklamalar ışığında dava incelendiğinde; davacıya ait araca davalı …….. Sigorta A. Ş ‘ ye sigortalı davalı ………………………… ‘ a ait ve davalı ……………………tarafından kullanılan araç ile çarpılması sonucunda zararın oluştuğu, bu anlamda davanın ticari nitelikte olduğu anlaşılmış, görev 6100 sayılı HMK’nun 114/1 -c bendine göre dava şartı olup , HMK ‘nun 115/2 maddesine göre dava şartı eksikliği nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmiş …..” denilmektedir.

Bu kararı genel anlamda doğru bulmamakla birlikte yeni yasalara eklenen ufak değişikliklerin göz önüne alınması ve dava açmadan önce iyi bir usul çalışması yapılması gerektiği açıkça görülüyor.

Adaleti anlaşılmaz kılmak, oluşmuş içtihatları devre dışı bırakmak kime ne kazandırır onu ayrıca düşünmek gerekir.

Bu tür davalarda ;

Davalı sigorta şirketi karşı tarafın ZMMS ise görevli mahkeme artık Asliye Ticaret Mahkemesi.Zira; Zorunlu sigorta TTK da düzenlenmiştir.Birden fazla davalı olması farketmez.
Türk Ticaret Kanunun 1483 ve devamı maddelerinde “zorunlu sorumluluk sigortaları” düzenlendiği, Türk Ticaret Kanunun 4. maddesinde, bu kanundan doğan hukuk “davalarının” ticari dava sayıldığı, aynı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında, bir yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu kanunun 4. maddesi hükmünce ticari sayılan “davalara”, ticaret mahkemesinde bakılacağı hususları düzenlenmiştir.