NOT (2) 16.08.2014 tarihinde 29090 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2014/6578 sayılı “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” üzerinden makale konumuza bakış; Anılan değişiklik yargı kararları ile uyumluluk arz etmekte olup, bakanlık aleyhinedir. Her şeyden önce değişiklik yaratan yönetmeliğin 14. maddesinde “memur” ibaresinden vazgeçilerek “kamu personeli ” ibaresine yer verilmiş ve bakanlığın işine gelen hatalı dar yorumu artık ortadan kaldırılmıştır. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 3. maddesinde açıkça Bakanlık yönetmeliğinin genel çerçeveyi çizen ” Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlandığı ” yazılıdır. Yani genel çerçeveyi çizenin Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik olduğu bu yönetmelikten yararlanarak özel bir düzenleme olan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin tanzim edildiği belirtilmektedir. Özel düzenlemenin genel düzenlemeye aykırı olamayacağı açık olup. Sağlık Bakanlığının vakit geçirmeksizin derhal Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini, 16. 08.2014 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda radikal düzenlemeler yapması gerekmektedir.
Aksi takdirde ben “kamu görevlisi, kamu personeli” anlamam “memur” statüsüne bakarım dediğinde aleyhine verilecek yargı kararları ile yıllardır sürdürdüğü bu çarpık anlayışının mahkumu olacak ve aleyhine açılan davaları kaybedecektir. Genel Düzenleme olan “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14. maddesinde Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun; a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere, atamasının yapılacağı bunun için başkaca engelleyici işlemlerin yapılamayacağına amirdir. Mahkeme kararlarını hükümsüz kılmak ve yönetmeliğin açıklarından yararlanmak düşüncesinde olan İdare bakalım yeni dönemde ne tür kılıflar bulacaktır. Ancak eleştirdiğimiz konuda yönetmelikte de yapılan değişiklik ile bulunacak kılıfın hüküm ifade etmeyeceği art niyetin artık gizlenmesinin olanaklı olmadığı ve gerçekten eş mazeretini belgelendiren her türlü kamu personelinin bu yasal düzenlemeden yararlanarak atanma imkanı olmayan eşinin yanına naklen tayin talebinin kabul edileceği açıktır. Stratejik personel ibaresinin bu aşamadan sonra makul bir dayanağı kalmamış olup, Sağlık Bakanlığı gerçekten personelin stratejik olduğunu ve kamu yararının bu yerde görevlendirilmesi gerektiğini ispatlamak zorunda kalacak keyfilikte bu şekilde önlenmiş olacaktır. Devlet Memurlarının Yer Değiştirmek Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmeliğin değişmesi sonrası Yönetmeliğin geçici 5. maddesi gereği Sağlık Bakanlığın 6 ay gibi bir sürede kendi yönetmeliğini çerçeve yönetmeliğe uygun hale getirmesi de gerekmektedir. Geçici 5. maddede bu gün için tüm personel lehine olan düzenleme ise yeni yönetmeliğe aykırı eski yönetmeliklerin artık 6 aylık süreyi dahi beklemeden uygulanamayacağı hükmü olup, ilgili kişilerin derhal durumlarına uygun olarak verilen olumsuz nakil kararları aleyhine İdare Mahkemeleri nezdinde davalar açmaları gerekmektedir. Yasadaki şu anki durum tamamen onların lehine olup, 6 aylık süre içerisinde İdarenin yeni yönetmelik ile bu durumun önünü kapatacak yeni düzenlemelere gitmesi durumu mevzu bahis olup, bunun da iptali için açılacak davalar ve yeni hukuki yolların oluşması da zaman alacaktır. O nedenle 16.08.2014 tarihli yönetmeliğe göre durumu uygun olan herkesin vakit geçirmeden reddedilen atama nakil talebine karşı İdari yargıda dava açmasını tavsiye ederim.