Bakanlığın bu genel tanımı yani istihdamında güçlük çekilen personel denilerek getirilen kriter hiçbir objektifliği olmayan, denetime elverişsiz, keyfi bir kriterdir. İdarenin her şeyden önce kendi bakanlık bünyesinde açık ve net bir şekilde stratejik personel olarak neyi ima ettiğini yasal düzenlemeye sokması hangi personelin veya kadronun stratejik personel olduğunu bildirmesi atamaya dahil olacak ve mesleğe yeni girecek kişilerinde bunu bilerek meslek kurasına katılması gerekir. Sağlık Bakanlığının Atama Nakil Yönetmeliğinde yaptığı 22.10.2009 gün ve 27384 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yönetmelik değişikliği Yüksek Mahkemenin, Üniversiteleri 217 sayılı K.H.K’ye tabi kabul etmesi üzerine hazırlanmış, Danıştay’ın bu durumda olanlar için getirdiği eş ve aile durumundan dolayı atama kriterini ortadan kaldırmaya yönelik bir çalışmadır. Sağlık Bakanlığının, istihdamında güçlük çektiği personel hakkında bir düzenleme yapması ve bu personeli özel olarak bu yerler için Bakanlık bünyesine katması gerekirken hiçbir objektif ölçüt olmadan, stratejik personel diyerek bakanlığın keyfi bir düzenleme ile istediği personeli istediği yerde tutmaya yönelik bir çalışması olarak görülmektedir. Yüksek Mahkemenin daha önce sadece akademik unvana sahip tabipler için getirilmiş olan istisnayı dahi hukuka aykırı bulduğu düzenlemenin şimdi tüm tabipler için genişletilmesi hukuka açık aykırılık oluşturmaktadır. Görüldüğü gibi Sağlık Bakanlığının eş kurası sonucu eşleri üniversitelerde statüsüne bakılmaksızın ve akademik kadrolarda görevli Uzman Doktorların yaptığı eş mazeret kurasına dayalı eşin 217 ye tabi bir kurumda çalışmadığı gerekçesi ile verdiği eş mazeret talebinin reddi kararının hukuki hiçbir dayanağı yoktur. Eşleri akademik kadroda görevli ve uzmanlığını alarak ilgili dönem devlet hizmet yükümlülüğü için kura çekecek olan adayların eş mazeretlerinin kabul edilmemesi halinde izleyecekler yol ve yöntem nedir. Bilindiği üzere bu kuraların sonuçları Bakanlık kurum internet sayfasında yayınlanmaktadır. Mazeret kurası sonucunda mazereti reddedilen ve mazereti yukarıda yapılan açıklamalara uyan personelin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 33. maddesinin 1. fıkrasında, kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkemenin, kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesi olduğu kurala bağlandığından ( Danıştay İdari Dava Daireliri Kurulunun 16.06.2011 gün ve 2011/644 E-2011/675 K sayılı ilamı da aynı yöndedir.) halen çalışmakta oldukları yer veya atamalarının yapıldığı yerin bağlı olduğu yargı çevresi İdare Mahkemesinde işlemin iptali için dava açmaları gerekmektedir. Dava açılırken süre önemlidir bu tip işlemler uygulaması zorunlu işlemler olduğundan menfaat koşulu oluştuğu gibi davanın kura sonuçlarının kurum internet sayfasında yayınlandıktan sonra 60 gün içinde açılması gerekmektedir.